Thursday, October 6, 2011

ဖုန္းေရႊ ရဲ႕ ထိုက္ၾကည္ ယင္းရန္း အေၾကာင္း

 

ဖုန္းေရႊ  Feng Shui 風水။    風 = ဖုန္း= ေလ           水 =ေဆြ= ေရ

 ပါးကြ = ယင္းရန္陰陽 (ပါးကြထဲတြင္ ယင္းရန္ရွိသည္)

လူ ထဲတြင္ ယင္းရန္ ရွိသည္။

လူ = ဖိုမဓါတ္ = ယင္းရန္陰陽

ယင္း= အမ = ည = လမင္း = ကမ ၻာေျမႀကီး

ရန္  = အဖို = ေန႕ = ေနမင္း= မိုးေကာင္းကင္

五行相生、相克
  水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。
  水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。
阴天干:乙、丁、己、辛、癸
阳天干:甲、丙、戊、庚、壬
ယင္းရန္ 陰陽 တည္ၿငိမ္မေနပါ၊အၿမဲလွဳပ္ရွားလည္ပတ္ေနသည္
ယင္းထဲမွာ ရန္ရွိသည္     ရန္ထဲမွာ ယင္းရွိသည္
လူတေယာက္ကို     ယင္းရန္ ဘယ္လိုခဲြမလဲ
လက္ႏွစ္ဖက္ ဘယ္ဟာကယင္း ဘယ္ဟာကရန္လဲ
လက္တစ္ဖက္ကို ဘယ္လက္ေခ်ာင္းကယင္း ဘယ္လက္ေခ်ာင္းကရန္လဲ
ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမယ္။
 JianJunOo

No comments: