Friday, October 14, 2016

De Beeldspraak van De Tarot(တာေရာ႕ ၏ ပံုရိပ္မ်ား )
Sunday, September 11, 2016

Friday, February 26, 2016

Rooster ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1921-1933-1945-1957-1969-1981-1993-2005-2017

Rooster ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား  1921-1933-1945-1957-1969-1981-1993-2005-2017
(ကံၾကမၼာ)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ သင္သည္ကံေကာင္းျခင္းအတက္အက်မ်ားျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
သင္၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးသတိထားပါ။
အထူးသျဖင့္ေဆးရုံမ်ားသြား၍ လူနာမ်ားဆီသို႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္နာေရးကိစၥမ်ားသြားေရာက္ျခင္း
ကို ယခုႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ မျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႕။
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္ႏွင့္ေတြ႕ရွိလိမ္၊ထိုအတူသင့္ကို မနာလိုတိုက္ခိုက္သူရွိေနသည္။
စကားမ်ားျခင္းခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕စိတ္အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
သင္သည္ လုပ္ငန္းစီးပြားအလုပ္ကိုင္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိလိမ့္မည္။
စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား တြဲၿပီးေပၚေပါက္လိမ့္မည္။
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူဖို႕သတိရပါ။

(လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္)
သင္၏လုပ္ငန္းကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားစြာခ်ၿပီးျပဳလုပ္မႈမ်ားျဖစ္ရလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို သင့္ရဲ႕ေက်းဇူးရွိသူ၊ကူညီသူမ်ားေၾကာင့္ အဆင္ေျပမႈျဖစ္လိမ့္မည္။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ျမင့္မားစြား မေမွ်ာ္မွန္းစဘဲ ပံုမွန္အဆင္ေျပေသာအေနထားမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
ထိုအျပင္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ စကားမ်ားျခင္းႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလကၡဏာရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးကိုထိန္းသိမ္းေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ ။
သင့္ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားအဘို႕ (ၾကာပန္းမီအိမ္)ထြန္းေပးျခင္းျဖင့္အညံွမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(စီးပြား၊ဥစၥာ)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြမ်ားဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ျဖစ္ေနမည္။
လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထိက်စြာထိန္းသိမ္းထားရန္လိုသည္။
ျပင္ပခရီး၊အျပင္ထြက္ေသာအခါ မေတာ္တဆေငြေၾကးဆံုးရွဳံးမႈမ်ားသတိထားသင့္သည္။
သင္၏ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားထိန္သိမ္းရန္ကာ အိမ္ျခံေျမ၊ေရႊ၊ရတနာ၊တန္ဖိုးရွိ႕အျခားပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။
ပံုမွန္လုပ္ငန္းဝင္ေငြရွိသည္၊အျခားဝင္ေငြမရရွိႏိုင္ေပ။
အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဆံုးရွဳံးျခင္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ မဂၤလာအခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ ေငြအေျမွာက္အမ်ားသံုးျဖဳန္းျခင္းရွိသည္။
သင့္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းရွိ၏

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ေရစီးျခင္းႏွင့္အတူျဖစ္ေနမည္။
ေမတၱာ၊အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနသည္၊
လူလြပ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခ်စ္ေရကံေကာင္းေနသည္၊မိမိလက္တြဲေဖာ္ေတြ႕ရွိလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအထူးသတိထားသင့္သည္က အေႏွာင္ငယ္မ်ားေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။
ျပင္ပမေကာင္းေသာအခ်စ္ကံမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအေနနဲ႕ေတြ႕ရွိေသာမိတ္ေဆြကို သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္နဲ႕သာအသိမွတ္ျပဳပါ။
မိမိကိုယ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ မိသားစုေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမစြာေနထိုင္ျခင္းသို႕ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

(က်န္းမာေရး)
 (Bing Fu) evil starက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္
က်န္းမာေရးအညံွဖက္သို႕က်ေရာက္တတ္သည္။
သင္၏ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အာရုံစိုက္ဖို႕လိုသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးယပ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအထူးဂရုစိုက္ရန္လိုသည္။
ေယာကၤ်ားမ်ား အက်ိတ္တည္ျခင္း၊ႏွလံုးႏွင့္အဆုတ္ျပႆနာမ်ားလည္ဆက္စပ္ေနသည္။
သင္သည္ မျဖစ္မေန ဆရာဝန္းတစ္ဦးဦးႏွင့္တိုင္ပင္ပါ၊
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယခုႏ်စ္တြင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ပံုမွန္က်န္းမာေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွက္မႈ
မ်ားခံယူပါ။
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMBER 3984)(U PyeAye)(JianJunOo)21/02/2016

Thursday, February 25, 2016

Dragon နဂါးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1916-1928-1940-1952-1964-1976-1988-2000-2012

Dragon နဂါးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1916-1928-1940-1952-1964-1976-1988-2000-2012
(ကံၾကမၼာ)
နဂါးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ေမ်ာက္ႏွစ္မွာ မဂၤလာနကၡတ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာရွိေနမည္။
သို႕ေသာ္ သင့္ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အခ်ိဳ႕အထားအဆီးမ်ားရွိလိမ့္မည္။
အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားအေျပာင္းအလဲဲဲျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္လြဲ၍ သင္၏စီးပြားေရးကိုထိန္းသိမ္းပါ။
အလြယ္တကူဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်က္ျခင္းမဆံုးျဖတ္ဘဲေရွာင္ရွားသင့္သည္၊
ေျခရွဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မင္းပစ္မင္းဒဏ္က်ေရာက္လိမ့္မည္သတိထားပါ။
အႀကံျပဳျခင္တာကေတာ့ ဖုန္းေရႊ သေဘာတရားအရ (Crystal ခရစ္စၥတယ္ေက်ာက္)ငါးေရာင္ကို
မိမိ၏အိမ္ ဧည့္ခန္း(သို႕) အိပ္ခန္း ေဒါင့္တြင္ထားျခင္းျဖင့္ မေကာင္းေသာ ကံမ်ားဖယ္ရွာေပးႏိုင္သည္။

(အလုပ္အကုိင္)
ဝန္ထမ္းမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္အသီးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းရလိမ့္မည္
ထို႕ေၾကာင့္ေသခ်ာေအာင္ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍အခက္ခဲမ်ားေက်ာ္လႊားပါ။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ႀကိဳးစားအားထုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္းေကာင္းရရွိေပမည္။
ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားလုပ္ကိုင္ေသာအခြင့္ေရးမ်ားရရွိလိမ့္မည္။
ေသခ်ာဆံုးျဖတ္စီစဥ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ပူေပါင္းဆပ္တူ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံပါက ေဖးမကူညီသူႏွင့္
ေခ်ာက္တြန္းလိမ္ညာသူကိုခြဲျခားဆံုးျဖတ္သံုးသပ္ပါ။
လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေၾကာင့္ ၊အလုပ္အကိုင္ဝန္ပိျခင္းကိုစိန္ေခၚမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
 (Po Jun) starနကၡတ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ဖက္ဖ်က္ဆီးကိန္းဆိုက္မည္
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမွရန္သူမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္
က်ား(သို႕)ေခြးႏွစ္ဖြားသူမ်ားကိုေရွာင္ရွားသင့္သည္၊သတိထားသင့္ေပသည္

(စီးပြားေရး)
သင္၏စီးပြားေရး၊ဘ႑ေရးမ်ားကို အထူးဂရုတစိုက္စီမံခန္႕ခြဲေပးရန္လိုအပ္သည္၊
ပထမႏွစ္ဝက္ႏွင့္ဒုတိယႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သင္၏ဝင္ေငြမ်ားသည္
ဝင္ေငြထြက္ေငြမ်ား ႀကီးမားေသာကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။
ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈမ်ားႏွင့္စီမွန္ခံခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းရွိတစ္ဦးျဖစ္လာမည္။
အထူးသတိထားရန္မွား စာရြက္စာတန္း စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ထိုးမႈမ်ားမွားယြင္းနိုင္သည္။
တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌တာ အထူးျပဳလုပ္ပါ။(သို႕မဟုတ္ လွ်င္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္)
အႀကံျပဳျခင္းမွာ (မတ္ပဲအနီေရာင္)ကို လဒ္ေနရာ၌ထားျခင္းျဖင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းစီးပြားေရးကို
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားလဒ္လာဘမ်ားရရွိလာေပလိမ့္မည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ယခုႏွစ္တြင္သင္၏အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚဦးစားေပးမႈမ်ားျဖစ္ေနလိမ့္မည္
အခ်စ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
အခ်စ္ေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားကို လစ္လူရွဴအဖတ္မလုပ္ျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ။
အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္။
ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ကြဲမ်ားႏွင့္လဲေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္။
မိသားစုရွိသူမ်ားလဲ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္၊သို႕မွသာ မိသားစု
ေႏြးေထြးမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈမ်ားရရွိေပလိမ့္မည္။
စကားမ်ားကိန္းရွိ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်ေျပာဆိုၾကရန္ျဖစ္သည္။
နဂါးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား အမ်ိုးသားထက္၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား စန္းပိုပြင့္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်စ္ေရးအတြက္ လူလြပ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္းမ်ား
ကိုပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္းျခင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ားေတြ႕ရွိရလိမ့္မည္။

(က်န္းမာေရး ကံ)
ယခုႏွစ္တြင္ အေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္း အလြယ္တကူဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားခံစားရလိမ့္မည္။
သင္သည္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း၊မိမိ၏သြားမ်ားေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ဖယ္ရွားပါ။
အလုပ္အကိုင္မွ လုပ္ငန္းဖိစီးမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္၊သဘာဝေလရွိေသာျပင္ပ၌
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ၊ အထူးသျဖင့္အစားအေသာက္မ်ားဆင္ခ်င္ပါ
မိမိခႏၶာကိုယ္အင္အားျဖည့္စည္းေပးျခင္းျဖင့္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနေပလိမ့္မည္။
ထိုေနာက္မိမိ၏အိမ္အတြင္း အသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုလဲအထူးဂရုစိုက္သင့္သည္။
အထူးသျဖင့္မိမိ၏မိခင္ကိုပိုဂရုစိုက္ပါ၊ေသြးတိုး၊ေလျဖတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္
မိခင္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းကန္အလွဴဒါန၊တရားပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားယူ
ျခင္းျဖင့္ မိခင္၏က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းသိုေရာက္ရွိလာေပလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMBER 9897) (U PyeAye )(JianJunOo) 12/02/2016)

Wednesday, February 24, 2016

Rooster ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1921-1933-1945-1957-1969-1981-1993-2005-2017

Rooster ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား  1921-1933-1945-1957-1969-1981-1993-2005-2017
(ကံၾကမၼာ)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ သင္သည္ကံေကာင္းျခင္းအတက္အက်မ်ားျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
သင္၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးသတိထားပါ။
အထူးသျဖင့္ေဆးရုံမ်ားသြား၍ လူနာမ်ားဆီသို႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္နာေရးကိစၥမ်ားသြားေရာက္ျခင္း
ကို ယခုႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ မျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႕။
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္ႏွင့္ေတြ႕ရွိလိမ္၊ထိုအတူသင့္ကို မနာလိုတိုက္ခိုက္သူရွိေနသည္။
စကားမ်ားျခင္းခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕စိတ္အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
သင္သည္ လုပ္ငန္းစီးပြားအလုပ္ကိုင္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိလိမ့္မည္။
စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား တြဲၿပီးေပၚေပါက္လိမ့္မည္။
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူဖို႕သတိရပါ။

(လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္)
သင္၏လုပ္ငန္းကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားစြာခ်ၿပီးျပဳလုပ္မႈမ်ားျဖစ္ရလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို သင့္ရဲ႕ေက်းဇူးရွိသူ၊ကူညီသူမ်ားေၾကာင့္ အဆင္ေျပမႈျဖစ္လိမ့္မည္။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ျမင့္မားစြား မေမွ်ာ္မွန္းစဘဲ ပံုမွန္အဆင္ေျပေသာအေနထားမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
ထိုအျပင္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ စကားမ်ားျခင္းႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလကၡဏာရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးကိုထိန္းသိမ္းေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ ။
သင့္ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားအဘို႕ (ၾကာပန္းမီအိမ္)ထြန္းေပးျခင္းျဖင့္အညံွမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(စီးပြား၊ဥစၥာ)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြမ်ားဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ျဖစ္ေနမည္။
လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထိက်စြာထိန္းသိမ္းထားရန္လိုသည္။
ျပင္ပခရီး၊အျပင္ထြက္ေသာအခါ မေတာ္တဆေငြေၾကးဆံုးရွဳံးမႈမ်ားသတိထားသင့္သည္။
သင္၏ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားထိန္သိမ္းရန္ကာ အိမ္ျခံေျမ၊ေရႊ၊ရတနာ၊တန္ဖိုးရွိ႕အျခားပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။
ပံုမွန္လုပ္ငန္းဝင္ေငြရွိသည္၊အျခားဝင္ေငြမရရွိႏိုင္ေပ။
အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဆံုးရွဳံးျခင္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ မဂၤလာအခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ ေငြအေျမွာက္အမ်ားသံုးျဖဳန္းျခင္းရွိသည္။
သင့္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းရွိ၏

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ေရစီးျခင္းႏွင့္အတူျဖစ္ေနမည္။
ေမတၱာ၊အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနသည္၊
လူလြပ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခ်စ္ေရကံေကာင္းေနသည္၊မိမိလက္တြဲေဖာ္ေတြ႕ရွိလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအထူးသတိထားသင့္သည္က အေႏွာင္ငယ္မ်ားေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။
ျပင္ပမေကာင္းေသာအခ်စ္ကံမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအေနနဲ႕ေတြ႕ရွိေသာမိတ္ေဆြကို သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္နဲ႕သာအသိမွတ္ျပဳပါ။
မိမိကိုယ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ မိသားစုေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမစြာေနထိုင္ျခင္းသို႕ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

(က်န္းမာေရး)
 (Bing Fu) evil starက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္
က်န္းမာေရးအညံွဖက္သို႕က်ေရာက္တတ္သည္။
သင္၏ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အာရုံစိုက္ဖို႕လိုသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးယပ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအထူးဂရုစိုက္ရန္လိုသည္။
ေယာကၤ်ားမ်ား အက်ိတ္တည္ျခင္း၊ႏွလံုးႏွင့္အဆုတ္ျပႆနာမ်ားလည္ဆက္စပ္ေနသည္။
သင္သည္ မျဖစ္မေန ဆရာဝန္းတစ္ဦးဦးႏွင့္တိုင္ပင္ပါ၊
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယခုႏ်စ္တြင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ပံုမွန္က်န္းမာေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွက္မႈ
မ်ားခံယူပါ။
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMBER 3984)(U PyeAye)(JianJunOo)21/02/2016

Tuesday, February 23, 2016

Ox ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1913-1925-1937-1949-1-61-1973-1961-1973-1985-1997-2009

Ox ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1913-1925-1937-1949-1-61-1973-1961-1973-1985-1997-2009
(ကံၾကမၼာ)
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္အတြင္းသင့္ရဲ႕ကံဇာတာသည္
(Zi Wei) and (Long De) Lucky stars ကံေကာင္းေသာၾကယ္မ်ားက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
သင္သည္ေကာင္းေသာကံမ်ားေရွ႕သို႕ဆက္လက္တိုးတက္ၿပီးသြားေနလိမ့္မည္
ေကာင္းေသာၾကယ္တာရာက်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္
လုပ္ငန္း၊စီပြားေရးမ်ားတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ၂၀၁၆တြင္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈရွိမည္
လုပ္ငန္းအလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္လဲ ေက်းဇူးရွိေသာ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ပ့ံပိုးမႈမ်ား
သင္သည္ရရွိေနလိမ့္မည္။လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနမည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ႏွစ္တြင္ သီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေနသည္။
၃လပိုင္း၄လပိုင္း၊၇လပိုင္းမ်ားတြင္ကံမေကာင္းေသာလမ်ားျဖစ္၍အထူးသတိထားသင့္သည္။
သင့္ရဲ႕ကံမ်ားျပန္လည္ေတာက္ပေစဖို႕ၾကာပန္းမီးအိမ္၊ထြန္းေပးျခင္းျဖင့္ အညံွမ်ားဖယ္ရွားေပးပါ။

(လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္)
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သင္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္လူႀကီးမ်ားလဲ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ကူညီမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
သင္၏အႀကံအစည္မ်ား ပုဂၢိဳလ္ေရးလႈံ႕ေဆာရွင္းလင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္
အလြယ္တကူတိုးတက္မႈမ်ားရရွိလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ႕ကံေကာင္းေသာၾကယ္မ်ားက်ေရာက္ေနသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္အလုပ္ကံမ်ားအၿမဲမျပတ္
ေကာင္းမြန္ေနလိမ့္မည္။
သို႕ေသာ္အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာဓါတ္က်ေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ ခ်က္ျခင္းအဖ်က္က်ႏိုင္သည္
သို႕ျဖစ္၍ သင္၏ အလုပ္စားပြဲ၊(သို႕)စာၾကည့္စားပြဲတြင္ က်မ္းစာပါေသာPyramid ပစ္ရစ္မစ္
ႏွင့္ ၾကာပန္းထားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕ မေကာင္းေသာအညံွႏွင့္အတိုက္အခိုက္မ်ားပေပ်ာက္ေစသည္။

(စီးပြားဥစၥာ)
ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ေမ်ာက္ႏွစ္အတြင္းမွာ မဂၤလာၾကယ္ပြင့္မ်ားႏွင့္အတူ မိတ္ေဆြေကာင္း
မ်ား၊အကူအညီးမ်ားခံစားရလိမ့္မည္။မိမိစီးပြားႏွင့္ အျခားစီးပြားပါ ဝင္ေငြေကာင္းလိမ့္မည္။
မာနႂကြားဝါေသာဟန္ပံမ်ားျဖင့္မျပဳလုပ္ပါနဲ႕နိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္မႈကိုရယူပါ။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျပင္ပအျခားဝင္ေငြ ေကာင္းေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္မည္။
သင့္ရဲ႕စီးပြားလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်းဇူးရွင္ကူညီသူ
ထံမွ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(က်န္းမာေရး)
ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာျပႆနမ်ားႀကံဳေတြ႕
ရလိမ္မည္ျဖစ္သည္။
သင္၏ပန္းနာေရာဂါႏွင့္အျခားအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား အထိခိုက္မခံစားႏိုင္မႈ
မ်ားရွိလိမ့္မည္။
ေမ်ာက္ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပႆနမ်ားစြာတို႕ကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ သင္ေနအိမ္၏သန္႕ရွင္း
မႈႏွင့္ေလေကာင္းေလသန္႕ရရွိဖို႕ပိုမိုအထူးျပဳလုပ္ေဆာက္ရြက္သင့္သည္။
(Jian Feng)star က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေျမတူးျခင္း၊အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါနဲ႕
ေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ သင္၏အိမ္သူအိမ္သားမ်ားရဲ႕ကံမ်ားဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္၊
အတိုက္အခိုက္မ်ားလည္းပေပ်ာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။
 ဖခင္ႏွင့္အတူေနေသာသူမ်ားသတိထားသင့္ေပသည္။
ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား မိဘမ်ားအတြက္ မိမိဘာသာတရားက်မ္းစာမ်ားႏွင့္ပူေဆာ္ျခင္း၊
ဆီမီးထြန္းျခင္းမ်ားေနစဥ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာအသက္ရွည္ေစပါသည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ႏြားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား သင္၏ေမတၱာကံ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသူမ်ားအေနနဲ႕ ယခုႏွစ္တြင္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေန၍
စိတ္ရွည္စြာေစာင့္ဆိုင္းမႈ၏ရလဒ္သည္သင့္ႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာလက္တြဲေဖာ္ေတြ႕ရွိ
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီး ႏြာႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ အထီးက်န္ခံစားေနရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္
ထိုေၾကာင့္ယခုႏွစ္အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရးမ်ားကို အဆင္ေျပေစႏိုင္ရန္
ေနအိမ္ေမတၱာလဒ္ေနရာတြင္ ပန္းေရာင္ေက်ာက္တံုးေလးမ်ားထားရွိေပးျခင္ျဖင့္
အခ်စ္ေရးကံေကာင္မြန္လာေစသည္။(အိပ္ယာဘယ္ဖက္ေဘးခံုေပၚတင္ထားပါ)
မီးအိမ္ထြန္းေပးပါ။
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMBER 2914) (U PyeAye )(JianJunOo)19/02/2016

Horse ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1918-1930-1942-1954-1966-1978-1990-2002-2014


Horse ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1918-1930-1942-1954-1966-1978-1990-2002-2014
(ကံၾကမၼာ)
ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ေမ်ာက္ႏွစ္အတြင္ သင့္ရဲ႕ကံဇာတာ အားနည္းေနေသာေၾကာင္ ့
သင္သည္ လူနာေမးျခင္းႏွင့္နာေရးကိစၥမ်ား လိုက္ပို႕ေဆာင္ျခင္းကိုေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္၊
မိမိကံကိုထိခိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတက္ေရာက္ေပးျခင္း
ကို မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာမဂၤလာမွ ေကာင္းေသာကံမ်ားတက္ရွိလာမည္။
ယခုႏွစ္တြင္ (Diao Ke)and (Sang Men ) inauspicious Stars ႏွစ္ခုက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
သင္သည္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို သတိထားသင့္ေပသည္။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ မိမိ၏ေနအိမ္အတြင္း ဖုန္းေရႊနည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းကိုျပဳလုပ္
သင့္ေပသည္။(ၾကာပန္းမီးအိမ္၊(သို႕) ထိုက္ေဆြ႕မီးအိမ္ထြန္းျခင္းျဖင့္အညံွမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္သည္။
(လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္)
ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား တစ္ႏွစ္တာ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွဳပ္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေနမည္။
ယခုႏွစ္တြင္းသင္၏လုပ္ငန္းအေပၚစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳရမည္၊လုပ္ငန္းကို ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ပါ။
သင္သည္ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားပင့္ေျမာက္ျခင္းကိုခံရမည္။
ထိုေၾကာင့္ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းတြင္ အထက္လူႀကီးကအသိမွတ္ျပဳမႈကို သင္သည္
လုပ္ငန္းတြင္ ႀကိဳးစားအားထုပ္မႈမ်ားျဖင့္စိတ္အားထက္သန္ရေပမည္။
ပိုမိုျမင့္မားေသာ ရာထူးတိုးတက္ရန္ မိမိကိုယ္ကို မာနမထားဘဲ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေျပာဆိုထိန္းသိမ္းျခင္း
ျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ေမ်ာ္မွန္းေသာပန္းတိုင္ကိုဆက္လက္ခ်ီတက္ပါ။
(စီးပြားဥစၥာ)
ယခုႏွစ္တြင္ ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားႏွင့္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားသည္ အႏုတ္လကၡဏ
ဖက္သို႕က်ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။
သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္၏ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္
ရရွိမႈနည္းၿပီး၊ထြက္ရွိမႈမ်ားေနေပလိမ့္မည္။
အျခာျပင္ပဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားလည္း အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ပါလိမ့္မည္။
ခင္မင္ရင္ႏွီးေသာသူငယ္ခ်င္း၏တိုက္ခိုက္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဆံုးရွဳံးလိမ့္မည္။
စေတာ့ရင္းႏွီးၿမံဳႏွံျခင္းႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးရင္းႏွီးၿမံဳႏွံျခင္းမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား အေနနဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မေကာင္းေသာေျမဓါတ္မ်ား
negative star (Di Kong)က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္စီးပြားဥစၥာဆံုးရွဳံးမႈကိုေပၚျပေနသည္။
၄င္းကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႕သင္၏ေနအိမ္ဧည့္ခန္းတြင္ စီးပြားလဒ္ေနရာတစ္ေနရာတြင္
ေႂကြပုဂံျပားတစ္ခ်ပ္ထဲတြင္ ေျမဆီလႊာအသန္႕ထည့္ပါ အေပၚတြင္ တစ္က်ပ္ေစ့ငါးေစ့ထားပါ။
(၂လပိုင္း ၂၂ရက္ေန႕မတိုင္မည္ ျပဳလုပ္ပါ)
(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း မူးရစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ၿငိတြယ္ေနေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ေနသည္။
ေကာင္းေသာ အခ်စ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ သတိထားသင့္သည္မွာ အငယ္အေႏွာင္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕လိမ့္မည္။
ယခုႏွစ္တြင္  ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္လွ်င္ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပကံေကာင္းလိမ့္မည္
သို႕ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလိမ္ညာေသာအခ်စ္ေရးမ်ားႏွင့္အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္။
မူးရစ္ျခင္းႏွင့္ၿငိတြယ္ေနေသာအခ်စ္ေရအေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ရွိသူ၊မ်ားအထူးသတိထားသင့္သည္။
မိမိ၏အိမ္ေထာင္ေရးကို တည္ၿငိမ္စြာထိန္းသိမ္းပါ။
(က်န္းမာေရး)
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအညံွဖက္တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္အစာအိမ္ရွိ
သူမ်ားအေနႏွင့္ သတိထားပါ။
က်န္းမာေရးတြင္ ႀကီးငယ္ေသာေရာဂါမ်ားက်ေရာက္ႏိုင္သည္၊အေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း
အစားအေသာက္မ်ားတြင္လဲမတည့္ေသာအစားစာမ်ားမစားပါနဲ႕
အနားယူျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ခႏၶာအင္အားကို ျပန္လည္ေျဖ႕စီးေပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။
အလုပ္အကိုင္ဖိစီးမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးပါ။ညနက္ထိမလုပ္ပါနဲ႕
(Diao Ke) and (Sang Men) stars က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မိမိအိမ္တြင္းလူႀကီးမ်ား၏က်န္းမားေရး
ကိုအထူးသတိထားပါ။(အႀကံျပဳျခင္းက ဖုန္းေရႊနည္းျဖင့္ ဖယ္ရွးေပးလိုက္ပါ)
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMVER 09196) (U PyeAye)(JianJunOo)  19/02/2015

Sunday, February 21, 2016

Rat ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1912-1924-1936-1948-1960-1972-1984-1996-2008

Rat ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1912-1924-1936-1948-1960-1972-1984-1996-2008

(ကံၾကမၼာ)
ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားႏွင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္
ကံဇာတာမ်ား အဆင္ေျပျခင္းႏွင့္အတူ(Tian Kui)auspicious star က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
လမ္းညြန္ျပသသူႏွင့္အတူ ကူညီေသာသူေပၚေပါက္ျခင္းေၾကာင့္ ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ႀကံဳေတြ႕မည္။
လုပ္ငန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိမည္၊ယခုႏွစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရမည္။
အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အဝင္အထြက္စာရင္းမ်ားပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။
အျခားတီထြင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လဲ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေပသည္။
စီးပြားႏွင့္အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ကူညီသူမဆလိမ့္မည္။ေျပာင္ေျမာက္ေသာျပသမႈရွိလိမ့္မည္။
ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။
(လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္)
လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အနည္းေသာ အခက္ခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္
စုတ္လဒ္တြဲေနေသာေၾကာင္ အခ်စ္ေရးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ အေႏွာက္အယွက္
ေတြ႕ရွိလိမ့္မည္။ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္တြင္္ ေအာင္ျမင္
ျခင္းကိုျပသႏိုင္ေသာေၾကာင့္လုပ္ငန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိလိမ့္မည္။
နယ္ျခားရပ္ျခားသို႕လုပ္ငန္းခ်ယ္ျခင္းျပဳလုပ္ေသာအခါ ကူညီသူေပၚေပါက္ေသာေၾကာင့္
လုပ္ငန္းအဆင္ေခ်ာေမာစြာရရွိႏိုင္လိမ့္မည္။
လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ကူညီသူ၊ေက်းဇူးရွင္မ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာ
ထိေတြ႕ဆက္ဆံထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ တဖက္ရန္လိုသူမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္လိမ့္မည္။
ထိုအတူ(ျပႆန၊စကားမ်ားျခင္း၊ခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကိုလဲကာကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္)
ယခုႏွစ္တြင္ အေကာင္းဆံုးျပဳလုပ္ရမွာကေတာ့
မိမိေနအိမ္တြင္း စာၾကည့္ခန္းမွစာၾကည့္စာပြဲ(သို႕)လုပ္ငန္းစာပြဲတြင္(Wen Chang Benefactor Dou)
ထားရွိပါ။ (ေရေႏြးၾကမ္းခြက္အရြယ္ေႂကြခြက္အျဖဴထဲကို ဝါ၊စိမ္း၊နီ၊နက္၊ျဖဴ၊ပဲမ်ိဳးစံုတစ္ကန္႕စီထဲ၍ထားပါ)
(စီးပြားဥစၥာ)
ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြားလဒ္ေနရာတြင္ (Da Hao)star က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
ဘ႑ာေရးဆံုးရွဳံးမႈကို အဓိကထိန္းသိမ္းပါ။
ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာသည္ ေကာင္းေသာအေနသို႕ေရာက္ရွိေနသည္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာလည္းတိုးတက္မႈမ်ားရရွိေနၿပီ။
ဒါေပမဲ ၂၀၁၆ႏွစ္တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကံဇာတာအရ လယ္ထြန္ခ်ိန္လယ္ထြန္၊ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ရိန္သိမ္း
ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိေသာရလဒ္မ်ားရရွိေပလိမ့္မည္
သို႕ေသာ္ စည္းစိမ္ဥစၥာဆံုးရွဳံးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ပဋိပကၡေငြေၾကးဆိုင္ရာအမႈမ်ားျဖစ္
နိုင္ေသာအလားအလာရွိေနလိမ့္မည္၊သတိထားရန္ျဖစ္သည္။
Tan Lang) star က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ေငြေၾကးၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ တရားရုံးဆိုင္ရာက်ေရာက္ႏိုင္သည္။
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖုန္းေရႊြပညာရပ္ျဖင့္ပေပ်ာက္ေအာင္ဖယ္ရွားပစ္ပါ။
(က်န္းမာေရး)
ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးအညံွဖက္တြင္ရွိေန၍ သင့္ရဲ႕
ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းျပဳလုပ္ပါ။
စြန္႕စားေသာ အားကစားႏွင့္စြန္းစားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသတိထားပါ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္ပြားႏိုင္သည္

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ႂကြက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍အနည္းငယ္အားနည္းေနသည္
တက္ႂကြေသာအခ်စ္ကံဇာတာမ်ားမရွိပါ။
လူပ်ိဳလူလြတ္မ်ား အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္
အိမ္ေထာင္ကြဲ၊တစ္ခုလပ္မ်ားအတြက္လုပ္ငန္းတြင္အားစိုက္ေနေသာေၾကာင့္
အခ်စ္ေရးတြင္ ေတြ႕ႀကံဳမႈအားနည္းေနလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ႕ LUCK NUMVER 5502

( U PyeAye)(JianJunOo)17/02/2016
Goat (ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား) 1919-1931-1943-1955-1967-1979-1991-2003-2015-2027

Goat (ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား)
1919-1931-1943-1955-1967-1979-1991-2003-2015-2027
(ကံၾကမၼာ)
ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ႏွစ္တြင္ lucky stars. က်ေရာက္ေသာေၾကာင္ ကံေကာင္းေသာ
ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းေသာကံမ်ားသာရွိ၍ သင့္ရဲ႕ စူးစိုက္မႈႏ်င့္ အာရုံကိုထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ႀကံဳေသာေၾကာင့္သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ အနည္းငယ္သည္ ဆိုးဝါႏိုင္ပါသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈမ်ားႏွင့္ လံုးလဝိရိယမ်ား အက်ိဳးခံစားရပါလိမ့္မည္
ကမၻာရဲ႕ေျမာက္ျခမ္းမွ အေရွ႕ျခမ္းသို႕ ပ်ံႏွံလာေသာ ကဒ္ေရာဂါမ်ားက်ေရာက္ႏိုင္၍ စီးပြားလဒ္လာဘလည္း
ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ အထူးသတိထားသင့္သည္။(မနာလိုသူရွိေနသည္)
သင့္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ထိခိုက္ျခင္း၊တရားစြဲဆိုမႈကိစၥမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
သင့္ရဲ႕ေနအိမ္ ေျမာက္ဖက္တည့္တည့္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္ျဖစ္ေနလွ်င္ဥစၥာဓနဆံုးရွဳံးျခင္း၊ေငြေၾကးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
မိတ္ေဆြစီးပြားဖက္သစၥာေဖာက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းအတားအဆီးမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။
သင္၏က်န္းမာေရးအညံွမ်ားေက်ာ္လႊာႏိုင္ရန္ မိမိေနအိမ္အလယ္တည့္တည့္၌ (ဘူးသီးေျခာက္အနက္ေရာင္)
ထားပါက ဖယ္ရွားႏိုင္လိမ့္မည္။
(အလုပ္အကိုင္)
ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုေမ်ာက္ႏွစ္တြင္လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္တြင္ ကူညီသူရွိလိမ့္မည္
သင္၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကံမ်ား တိုးတက္မည္။
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားရရွိရန္ သင္သည္မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္မီွ
ႏွစ္ႀကိမ္အနည္းဆံုးစဥ္းစားရ သတိရရမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အိမ္မ်ား အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း၊ေျမတူးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါနဲ႕မိမိအိမ္၌ရွိေသာ
မိသားစုအားလံုးကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ႕အျပင္၊ေနအိမ္ မိုးယိုျခင္း၊အသံဆူညံျခင္းေၾကာင့္
အိမ္တြင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုသတိထားသင့္ေပသည္။
(စီးပြားဥစၥာ)
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ လဒ္လာဘ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ခံစားရမည္။
လုပ္ငန္းရင္ႏွီးၿမံဳႏွံမႈမ်ား၊ရာထူးတိုးျခင္း၊ လစာတိုးျခင္းမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေပလိမ့္မည္။
၁လပိုင္း၊၃လပိုင္း၊၈လပိုင္း၁၁လပိုင္း ထြက္ေငြပိုမိုမ်ားလိမ့္မည္ သတိထားသင့္သည္
အျခားဝင္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ေပမဲ႕လဲ ေရွ႕သို႕အတင္းသိုးၿပီးရင္းႏွီးၿမံဳႏွံျခင္းမ်ား သတိထားပါ။
သင္၏စီးပြား ေတာက္ပလင္းလက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုလိမ္မည္။
သို႕ေသာ္ စဥ္းစာဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္တည္ၿငိမ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ပါ၊
ရရွိေသာအက်ိဳးခံစားမႈႏွင့္ ကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ျပန္လည္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္၊အိမ္ေထာင္ကြဲ၊တစ္ခုလပ္မ်ားအတြက္
ယခုႏွစ္တြင္ အခ်စ္ေရးေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္၊ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕လည္း သတိထားသင့္
ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္၊အေပ်ာ္အပ်က္ျဖစ္ေသာအခ်စ္ေရးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳၿပီး မိသားစုအတြက္
စိတ္ဆင္းရဲ႕မႈမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားေသာအမ်ိဳးသားမ်ားအထူးသတိထားပါ။
မိသားစုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္လဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာမ်ားမ်ားဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ေကာင္းေသာ
အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္လာမည္။
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ခ်စ္ျခင္းဆံုးရွံဳးျခင္းကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ အထူးသတိထားပါ၊)

(က်န္းမာေရး)
သင္၏က်န္းမာေရးမွာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္သရက္ရြက္၊အစာအိမ္တို႕အထူးသတိထားအာရံုစိုက္ဖို႕လိုအပ္သည္
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ေရာဂါအႀကီးေသးမ်ားႀကံဳေတြ႕လိမ့္မည္။
သင္မွာ ေသြးေၾကာေရာဂါရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ပိုမိုအထူးသတိထားပါ၊
အစာအိမ္ေရာဂါသမားမ်ားလည္း ၊အစားစာသံုးေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အထူးသလဲသတိပါ။
ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ဝန္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း
လုပ္ငန္းတြင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ဖြားျခင္း၊စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္
သင္၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ပအစိမ္းေရာင္ျမက္ခင္းရွိေသာေလေကာင္းေလသန္႕
ေနရာႏွင့္မ်ားမ်ားထိေတြ႕ေပးပါ၊(ဖုန္းေရႊအရ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘူးသီးေျခာက္ထားရွိပါ)
သင့္ရဲ႕{LUCK NUMBER  8910}  (U PyeAye)(JianJunOo) 17/02/2016)

Saturday, February 20, 2016

Snake ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား1917-1929-1941-1953-1965-1977-1989-2001-2014

Snake ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား1917-1929-1941-1953-1965-1977-1989-2001-2014
(ကံၾကမၼာ)
ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ TaiSui ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္
တိုက္ပြဲႏွင့္နီးကပ္နီးကပ္ေသာအရပ္၌ က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္  ကံတရားမ်ား က်ဆင္းေနသည္။
အတားအဆီးမ်ားမ်ိုးစံုစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားၾကပါ။
ယခုႏွစ္တြင္အဓိကဂရုစိုက္ရန္မွာ က်န္းမာေရးျဖစ္သည္၊
မိမိ၏ စီးပြားဝင္ေငြကိုသတိထားပါ ခိုးမႈႏွင့္ လုယက္မႈႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥအရပ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအကူေပးလွွ်င္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာႏိုင္သည္။(အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြကိုဘဲ အကူညီေတာင္းပါ)

(အလုပ္အကုိင္)
သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္အလုပ္ကိုင္မ်ားသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
အထူးသျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေကာင္မြန္ေသာဆက္ဆံေရးအတူ
ျပဳလုပ္ပါ၊သင့္ရဲ႕ေဘးတြင္ သင့္ကိုမနာလိုသူမ်ားရွိေနလိမ့္မည္ သတိထားပါ။
ထိုသူမ်ားကို ဆက္ဆံေသာအခါ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေအာင္ျမင္မည္။
အျခားသူ၏အႀကံဥာဏ္ လက္ခံနားေထာင္ေပးပါ။
သင့္၏အလုပ္ကိုင္တြင္ အဆင္ေျပစြာ ပံပိုးမႈမ်ားျဖစ္လာမည္။
မိမိ၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးကူညီသူေတြ႕ဆံုလိမ္မည္ ေကာင္းေသာလဏၡျဖစ္သည္
偏太歲  ထိုက္ေဆြ႕တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အစီအမံမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးရေပမည္။
太歲燈 ထြန္းပါ သို႕မဟုတ္္ (Lotus မီးအိမ္)ၾကာပန္းမီးအိမ္ထြန္းပါ။အၿမဲထြန္းထားရမည္။
မိမိ၏ေနအိမ္ စာၾကည့္ခန္းအလုပ္စာပြဲရဲ႕ ေျမာင္ဖက္ေဒါင့္တြင္
မိမိေမြးနံကိုကူညီေသာ ဆိတ္ရုပ္တစ္ေကာင္ တင္ထားပါ
စီးပြားလုပ္ငန္း၊က်န္းမာျခင္း၊ေကာင္းေသာမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ား
ရရွိလာလိမ့္မည္။
(စီးပြားေရး၊ဘ႑ေရး)
ယခုႏွစ္တြင္ ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အလုပ္အမ်ားဆံုးႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
သင္၏ႀကိဳးစားအားထုပ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတြင္ေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားရရွိလာမည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ မည္သည့္ဖက္ဆပ္လုပ္ျခင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ေပ
အေလာတႀကီးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမလုပ္သင့္ေပ၊တည္ၿငိမ္စြာစဥ္းစာဆင္ျခင္ပါ။
(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူသည္ယခုႏွစ္တြင္ အခ်စ္ကံဇာတာ စန္းပြင့္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္
အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕သတိထားသင့္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္လဲျဖစ္သည္။
ျပင္ပေသြးေဆာင္မႈေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာမလိုလားအပ္ေသာအခ်စ္ေမတၱာေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာပိတ္မိေနလိမ့္မည္
သင့္ရဲ႕လက္ရွိ အိမ္ေထာင္ေရးကိုပါ ထိခိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရလိမ့္မည္
မိမိအိမ္ေထာင္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။
သင္တို႕မိသားစုအတြက္လဲ (ၾကာပန္းမီးအိမ္) မီးထြန္းျခင္းျဖင့္ မိသားစု
ဆက္ဆံေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားကို အကူညီေပးႏိုင္ေပမည္။
ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားေသာ လူလြတ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ကံေကာင္းေပမဲ႕ ေသခ်င္စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးဆက္ဆံပါ
အခ်စ္အလိမ္ခံရႏိုင္ေပသည္၊
(က်န္းမာေရး)
Tai Sui ႏွင့္အတူတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးကံႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား
ယခုႏွစ္အတြင္းက်ဆင္းေနေပသည္။ သင့္ရဲ႕ အိပ္စက္ျခင္းမ်ားႏွင့္အင္အားမ်ားထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေနမည္။
အိမ္၌ရွိေသာ အသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုလဲဂရုျပဳပါ။
ေသြးအားနည္းျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေရာဂါမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအထူးျပဳလုပ္သင့္သည္။
ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈ၊ခြဲစိပ္ကုသမႈ။ေသြးထြက္သံယုမ်ားသတိထားသင့္သည္။ ၁လ၊၄လ၊ရလ၊၈လ မ်ားတြင္ သတိထားပါ
ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။
ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ တရားထိုင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မိမိတတ္ေျမာက္ေသာဘုရာစာမ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဆာ္ပါ။

သင့္၏ (LUCK NUMVER 9199) (U PyeAye)(JianJunOo)11/02/2016

Friday, February 19, 2016

( Monkey ) ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား1920-1932-1944-1956-1968-1980-1992-2004-2016

( Monkey ) 1920-1932-1944-1956-1968-1980-1992-2004-2016
၂၀၁၆ခုနွစ္ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား အေနႏွင့္ (ထိုက္ေဆြ႕)Tai Sui နကၡတ္က်ေရာက္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္
ထို႕ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ကံဇာတာမ်ား လွဳပ္ရွားတည္ၿငိမ္ျခင္းမရွိဘဲျဖစ္ေနမည္။
အထူးသတိထားရန္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျဖစ္သည္။
Tai Sui star ေပၚ တည့္တည့္က်ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္၊ကံမ်ားအညံွဖက္သို႕ေရာက္ရွိေနမည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းအႀကီးစားထဲတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္လွ်င္
အားလံုးအဆင္သင့္အေနထားႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေသခ်ာေသာရလဒ္ရရွိမည္။
မိမိေမြးဖြားေသာႏွစ္ျပန္က်ေရာက္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္၍ အလြယ္တကူထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိႏိုင္သည္။
ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း၊မိမိသြားေဆးျခင္း။ ကုသိုလ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကံအညံွမ်ားဖယ္ရွာပစ္ပါ။
ဒုကၡျပႆနမ်ားႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ အလြယ္တကူက်ေရာက္ႏိုင္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။
ေငြေစ်းအတက္အက်ျမန္ေသာရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
ယခုႏွစ္မေကာင္းေသာကံမ်ားကို ပေပ်ာက္ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ၊အႀကံျပဳျခင္းက
လြယ္ကူေသာျပဳလုပ္နည္းမွာ မိမိဝတ္ထားေသာအက်ႌ(စြတ္က်ယ္)ေျခသဲလက္သဲဆယ္ေခ်ာင္းစလံုး၊
စကၠဴတစ္ရြက္ေပၚ၌နံမည္ အသက္ေရးၿပီး ျမစ္ထဲေမ်ာ္လိုက္ပါ (ကိုယ္စားပစ္ျခင္းျဖစ္သည္)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိမိယံုၾကည္ေသာနည္းျဖင့္လဲျပဳလုပ္ႏိုင္သည္၊

(လုပ္ငန္း၊အလုပ္ကိုင္)
ယခုႏွစ္တြင္ (Jiang Quan) and (Jin Kui) stars ကံေကာင္းေသာနကၡတ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းပြင့္လင္းေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္၍ထိုအခြင့္လမ္းကိုေကာင္းစြားအသံုးခ်ပါ။
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္သင့္ကိုတိုက္ခိုက္သူမ်ားဝိုင္းရံေနလိမ့္မည္။
သင္ရဲ႕တည္ၿငိမ္းေသာရပ္တည္မႈကို ထိန္းသိမ္း၍ ကိစၥအဝဝအားလံုးတို႕ကိုေက်ာ္လႊာႏိုင္လိမ့္မည္။
2016ခုႏွစ္အတြင္ လုပ္ငန္းအတတ္ပညာသစ္တခု ကြ်မ္းက်င္မႈသင္ယူျခင္းျဖင့္ သင္၏အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းဖို႕အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္။ထိုဟာသည္မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေထာက္အကူမ်ားျပဳႏိုင္သည္။
ဆန္းသစ္တီတြင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္သူမ်ားအေနနဲ႕ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာလဲ
ေသခ်ာဆံုျဖတ္ေရွာင္ရွားရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္၊လုပ္ငန္းမွာ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို အာရုံစူစိုက္ျပဳပါ၏။
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားအေနနဲ႕ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို႕ ႀကိဳးစားပါ သည္းခံပါ။
ေစတနာထားပါ၊မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်ေျပာဆိုပါ၊ထိုဟာမ်ားသည္သင့္ရဲ႕ယခုႏွစ္အဓိကျပဳလုပ္ရမည္အရာမ်ားျဖစ္သည္။

(စီးပြားေရး ကံ)
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္ဦးပိုင္း ကံေကာင္းေသာနကၡတ္မ်ားေရွ႕ႏွင့္အတူ
2016ခုႏွစ္၌သင္၏ဥစၥာစည္းစိမ္ကံေကာင္းျခင္းျမတ္ရွိသည္။
သင့္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွန္ကန္ေသာထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္၍
ေကာင္းေသာရည္မွန္းခ်က္သို႕ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္။
ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအလြန္စိတ္အားထက္သန္၍
မ်ားစြားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အျမတ္အစြန္းမ်ားရရွိရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။
သို႕ေသာ္ မိမိလုပ္ငန္းစာရင္းကိုင္ႏွင့္ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
သို႕မွသာ လုပ္ငန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမ်ားရႏိုင္မည္။
မိမိ၏စီးပြားလဒ္လာဘမ်ားတိုးပြားေစရန္အတြက္ အႀကံေပးျခင္းျဖစ္သည္
မိမိေနအိမ္၏စီးပြားလဒ္ေနရာတြင္ စီးပြာ(း မတ္ပဲအနီ ကို ပုလင္းထဲ)ထည့္၍ထားရွိ
ေသာေၾကာင့္ လဒ္လာဘ တိုးပြားေစႏိုင္ပါသည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး ကံ)
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ (Lian Zhen)star က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားမ်ားၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးကြာရွင္းမႈအထိျဖစ္လိမ့္မည္(သတိ)
လင္ငယ္၊မယားငယ္မ်ားအထိေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္၊အခ်စ္ ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးသတိထားသင့္သည္။အ
အိမ္ေထာင္မက်ေသးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခုႏွစ္အခ်စ္ေရးသည္လြယ္ကူစြာႀကံဳေတြ႕ႏိုင္၍
မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေသာအခါ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္မ်ားကို အထူးသတိထားပါ
စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးမႈကိုလဲသတိထားပါ မိမိယံုၾကည္ရေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအနားတြင္ေခၚ
ထားျခင္းျဖင့္ က်ေရာက္လာေသာအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အႀကံျပဳျခင္းမွာ မိမိ၏ေနအိမ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒါင့္တစ္ေနရာတြင္ စႏၵာယား၊မိသားစုဓါတ္ပံု။
မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္အညံွမ်ားဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္သည္။

(က်န္းမာေရး)
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားက်န္းမာေရးကံဇာတာ  ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္သည္
မိမိက်န္းမာေရးကိုရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည္
မိမိအိမ္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားရွိလွ်င္ က်န္းမားေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားရန္လိုအပ္သည္
မိမိအိမ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးရွိပါက ေယာက်ာၤကေလးျဖစ္ေနလွ်င္
မိမိ၏မိဘက်န္းမာေရးႏွင့္ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးလဲ
သတိထားရန္လိုအပ္သည္၊ကေလးပ်က္က်ျခင္း၊ခြဲစိတ္ကူသျခင္းမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
အိမ္၌ကေလးငယ္မ်ားရွိပါက ကိုရင္ဝတ္ခိုင္းျခင္းျဖင့္ အညံွမ်ားေခ်ဖ်က္ပေပ်ာက္ေစသည္။
(Lotus Lamp) or (Tai Sui Lamp) ၾကာပန္းမီးအိမ္ႏွင့္ ထိုက္ေဆြ႕မီးအိမ္ထြန္းေပးျခင္းျဖင့္
မိမိ၏တစ္ႏွစ္တာမေကာင္းေသာအညံွမ်ားဖယ္ရွားပစ္လိုက္ပါလို႕အႀကံဳျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
မိမိရဲ႕ (LUCKNUMBER 3125)   စာေရးသူ (U PyeAye)(JianJunOo) 13/02/2015

Thursday, February 18, 2016

Rabbit ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1915-1927-1939-1951-1963-1975-1987-1999-2911

Rabbit ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1915-1927-1939-1951-1963-1975-1987-1999-2911

(ကံၾကမၼာ)
ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ဒီႏွစ္ေမ်ာက္ႏွစ္မွာသာမန္ႏွစ္ေတြလိုေတြ႕ႀကံဳခံစားၾကလိမ့္မည္။
ကံတရားမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ တစ္ဦးတေယာက္အေပၚ ေဒါသထႂကြလြယ္ေသာႏွစ္ျဖစ္
၍ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕လိုပါသည္၊ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဆက္ဆံတြင္ စိတ္
အထဲ၌ အလိုလိုေနရင္ စိတ္ထႂကြလြယ္၍ သည္းခံျခင္းကို ေလ့က်င့္ေပးဖို႕လိုအပ္လာသည္။
ပစၥဳပၸန္တြင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ပံုမွန္လုပ္ငန္းတြင္လဲ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းတည္ၿငိမ္ရန္လိုအပ္သည္
ယခုေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ အခ်စ္ေရးကံဇာတာ ပြင့္လန္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကိုတည္ၿငိမ္စြာထိန္းသိမ္းၾကရမည္။
မျဖစ္ခင္ထိန္းသိမ္းထားဆီး၍ တတ္ႏိုင္သေလာက္ မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်ေျပာဆိုပါ။
(အလုပ္အကိုင္)
ယခုႏွစ္ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လုပ္ငန္းအေပၚမဂၤလာၾကယ္ထြန္းလင္းက်
ေရာက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာေတြ႕ႀကံဳရ၍ ကူညီသူေပၚၿပီးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေပၚမည္။
ထိုအျပင္ အထူးသတိထားရန္မွာ စကားမ်ားကိန္းရွိၿပီး စိတ္ညစ္ရမည္ကိန္းေတြ႕သည္။
မိမိကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ထဲမွ မနာလိုသူေပၚလာၿပီး ျပႆနႏွင့္ႀကံဳေတြ႕လိမ္မည္။
အတင္းအဖ်င္းေျပာသူကို ျပန္မေျပာဘဲ မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်ေျပာဆို၍ေစာင့္ထိန္းသည္းခံျခင္းျဖင့္
သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္ေအာင္ျမင္မႈကိုရယူျခင္းျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။မိမိ၏ဆႏၵကိုမ်ားစြာေသာမထုပ္ေဖၚဘဲထိန္းသိမ္းျပဳလုပ္
ေပးေသာေၾကာင့္မိမိကို အပစ္မျမင္ေစႏိုင္ပါ၊မိမိ၏အတိုက္အခိုက္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္းအတြင္ ဖုန္းေရႊနည္း
အရ မိမိေနအိမ္ရဲ႕စာၾကည့္ခန္း လုပ္ငန္းစာပြဲေပၚတြင္ crystal  Pyramid (ေက်ာက္ေစတီ)တစ္ဆူတင္
ထားျခင္းျဖင့္ ပညာေရး၊အလုပ္အကိုင္၊ကိစၥအဝဝတို႕အခက္ခဲမ်ားေက်ာ္လႊာ၊ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(စီးပြားေရး)
ယခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးဆံုးရွဳံးမႈလြယ္ကူေသာအေၾကာင္းတရားရွိေန၍
ဝင္ေငြထြက္ေငြကြာဟမႈမ်ားရွိ၍ ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရေပမည္။
ေငြေၾကးဆံုးရွံဳးမႈမ်ာကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေရႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္သံပတၱျမားဝယ္ယူစုေဆာင္း
ျခင္းျပဳလုပ္သင့္သည္။လုပ္ငန္းကူညီသူရွိေသာေၾကာင့္ အျခားဝင္ေငြဝင္ရန္ရွိသည္
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအသစ္ေတြ႕ရွိ၍ ကူညီမည့္သူလဲေတြ႕ရွိ၍ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား
တြင္ရင္းႏွီးႏိုင္သည္။ မိမိဝင္ေငြမ်ားကို မိမိအေပၚ၌သာအသံုးျပဳျခင္းျပဳလုပ္ပါ။
ဖုန္းေရႊအရ မိမိ၏လဒ္ေနရာတစ္ေနရာျပဳလုပ္ပါက စီးပြားေရးေအာင္ျမင္လာႏိုင္သည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ တပ္မက္စိတ္က်ဳးလြန္ျခင္းႏွင့္အေပ်ာ္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေနရာမ်ားကိုမသြားေရာက္မိေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။(အရက္အလြန္အကြ်န္ေသာက္ျခင္းမ်ား)
လြယ္ကူစြာ မိမိ၏အခ်စ္ကို လိမ္လည္ဖမ္းစာခံရမည္ျဖစ္သည္။
အခ်စ္ကံပြင့္ေသာေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေနလိမ့္မည္။ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုအပ္သည္။
အျခားသူတစ္ဦး၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လြယ္ကူစြာ လက္မခံရန္အသိထားသင့္သည္။
အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားလဲ သတိထားသင့္ေပသည္။

(က်န္းမာေရး)
ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးအသင္သင့္ေကာင္းေနမည္။
သို႕ေသာ္ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားမလြဲမေသြျပဳလုပ္ေပးပါ
သင့္၏က်န္းမာေရးၿဂိဳလ္နကၡတ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေသးငယ္ေသာ
ထိခိုက္မႈမေတာ္တဆမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရွိတတ္သည္၊
အျပင္ထြက္ေသာအခါ၌လဲ ေသးငယ္ေသာထိခိုက္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ
ေရလမ္းခရီးမ်ားအထူးသတိထားသင့္ေပသည္။
က်န္းမားေရးေခ်ာေမာေစရန္ မိသားစုနဲ႕အတူ ၾကာပန္းမီးအိမ္ထြန္းညိွပူေဆာ္ေပးျခင္း
ျဖစ္ မိသားစုနဲ႕အတူအားလံုးအဆင္ေျပႏိုင္ပါေၾကာင္
(သင္၏ ကံေကာင္းေသာနံပါတ္  7580) (U PyeAye (JianJunOo)  11/02/2016)

Wednesday, February 17, 2016

Tiger က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား( 1914-1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998-2010-2020)

Tiger က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား( 1914-1926-1938-1950-1962-1974-1986-1998-2010-2020)
(ကံၾကမၼာ)
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ ပန္ပင္ေသာႏွစ္္ ေရွ႕သို႕ေလွ်ာက္လွမ္းရန္
အတြင္းက်က်ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္။
သင္၏ကံၾကမၼာ မတည္ၿငိမ္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္ လက္ထပ္ရန္ သို႕မဟုတ္ ကေလးယူဖို႕အစီစဥ္ပ်က္ကိန္းရွိႏိုင္သည္။
သင့္က်န္းမားေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး ၊ကံေကာင္းေစရန္ အထူးဂရုစိုက္ရေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္မည္
အႏၱရာယ္ရွိေသာ (ဖူရွီ)ၾကယ္ေၾကာင့္ မည္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ား၊ရင္းႏွီးျခင္း
မ်ားမျပဳလုပ္မိေအာင္အထူးသတိထားရေပမည္။(မိမိကိုအႏၱရာယ္ျပဳႏိုင္သည္)
သင္ႏွင့္သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွမိတ္ေဆြမ်ား အႏၱရာယ္ရန္လိုမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္
ထို႕ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အျပဳသေဘာႏွင့္အေကာင္းျမင္တည္းဖူေသာတန္ျပန္ပါ၊
ဘာသာေရးႏွင့္အလွဴအတန္းမ်ား၊ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္
ေကာင္းေသာကံမ်ားရရွိေပလိမ့္မည္။
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ ႏွစ္တြင္ သင့္တည္ေဆာက္ထားေသာစီးပြားေရးသည္
ေျပာင္းလဲမႈအမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
အလုပ္ကိုင္မ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ အခက္ခဲအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရပါလိမ့္မည္။
မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်မွတ္ယူေလ့လာသင္ယူပါ။
ရန္ေတြ႕မႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႕တည္ၿငိမ္စြာထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ပါ။
ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ ႀကီးမားေသာဆံုးျဖတ္သည့္စီးပြားေရးကိုမျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႕သုိ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ခ်ဲ႕ထြင္ရန္မ်ားသည္ အဆိုးဖက္သို႕ဆိုက္ေရာက္သြားေစႏိုင္သည္။
ကံၾကယ္ပြင့္(Zhi Bei) ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္အလုပ္မွာအတင္အဖ်င္းမ်ားႏွင့္
ျပႆနာမ်ားေတြ႕ရွိလိမ့္မည္။
သင္၏ အစြမ္းသတၱိရွိဖို႕လိုသည္ ၄င္းစြမ္းအားျဖင့္ေျဖရွင္ရန္လိုအပ္သည္။
သင္ကိုအႏၱရာယ္ေပးသူသည္ သင္၏အနီးတြင္တာရွိေနသည္
ထို႕ေၾကာင့္ယခုႏွစ္အတြင္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္၊ဘုရား၊တရားထိုင္ျခင္း၊အလွဴဒါနမ်ားျပဳလုပ္
ေပးျခင္းျဖင္ အခက္ခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားေစႏိုင္သည္။
(ကားေမာင္းလွ်င္ သတိထားပါ ေျဖးေျဖးေမာင္းပါ ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈေလးျဖစ္ပြားႏိုင္သည္)

(အလုပ္အကိုင္)
(Tai Sui)ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းထိပ္တိုက္ေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ကံမေကာင္းျခင္း၊စည္းစိမ္ဥစၥာ အေပၚအပ်က္သေဘာ
ေဆာင္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။(သတိ)
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူတို႕အဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ပမာဏၾကီးမားတဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားထြက္လိမ့္မည္။
ထိုသို႕ အိမ္ျပန္ျပဳျပင္မႈ (သို႕) ပစၥည္း၊စက္ပစၥည္းမ်ားဆံုးရႈံးမႈမ်ားမလြႊဲမေရွာင္ႏိုင္ေပ။
ရင္းႏွီးျမဳံႏွံမႈမ်ားကို အထူးသတိထားရမည္၊ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ၊
သတိမထားမိေသာလိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္။
(အမ္းထိုက္ေဆြ႕)ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏အလုပ္ကိုင္ႏွင့္ကံ၊စီးပြားဥစၥာမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ရမည္႕ အခက္ခဲမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္လိမ့္မည္။

(က်န္းမာေရး)
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး
ႏိုးႏိုးၾကားၾကားျဖစ္ဖို႕လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ေသးငယ္ေသာေရာဂါမ်ားကို
အခ်ိန္ဆြဲၿပီးမကုသပါနဲ႕။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္မလိုအပ္အဲေဆးရုံသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ႕ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါနဲ႕
ေဆးရုံမွ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားကူးစက္ျခင္းမႈအခြင့္အလမ္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆးရံု၌ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားေသာေၾကာင့္အထူးသတိထားသင့္ေပသည္။
သင္၏မေကာင္းေသာကံမ်ား ဖုန္းေရြႊျဖင့္ ဖယ္ရွာပစ္ျခင္းျပဳလုပ္ပါ။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
က်ားႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား (ခ်ံဳးထိုက္ေဆြ႕)က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
သင္သည္ လက္ထပ္ရန္အစိအစဥ္မ်ားရွိလွ်င္ ၊သင္၏အကူညီးမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ကူညီေပးႏိုင္သည္။
(Tai Sui)ႏွင့္ထိပ္တိုက္တိုက္ပြဲျဖစ္ေနသျဖင့္ ထိခိုက္မႈ၊တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသေဘာထားကြဲ
လဲြမႈမျဖစ္သြားေအာင္းအထူးသတိထား ေနထိုင္ပါ။
ဖုန္းေရႊသေသာတရားအရ သင္ေနအိမ္က မီးဖိုေခ်ာင္မွ မီးဖိုကို အသစ္လဲလိုက္ပါ
အိမ္၌ထမင္းဟင္းမ်ားခ်က္စားျဖစ္ေအာင္အိမ္ရွင္မကို တိုက္တြန္းပါ။
မီးထြန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးသျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္ေရး၊
အခ်စ္ေရးမ်ားအဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။
သင္၏ ကံထူးနံပါတ္မ်ား 9756 ျဖစ္သည္( U PyeAye (JianJunOo) 10/02/2016)

Pig ဝက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1923-1935-1947-1969-1971-1983-1995-2007-2019/

Pig ဝက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1923-1935-1947-1969-1971-1983-1995-2007-2019/
(ကံၾကမၼာ)
ဝက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ဒီႏွစ္ေမ်ာက္ႏွစ္မွာ(Tian Xi) (Tian De) and (Fu De)နကၡတ္ၾကယ္မ်ားက်ေရာက္
ေသာေၾကာင့္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ရွိေနပါသည္။
ကံေကာင္းေသာၾကယ္သည္ shinning အေပၚက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမတ္ေသာကံႏွစ္ျဖစ္သည္။
Tai Sui ႏွစ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္မည္၊ေသးငယ္ေသာ ျပႆနာေတြနဲ႕အေျပာင္းအလဲမ်ား
ေတြ႕ႀကံဳခံစားရလိမ့္မည္။(အထူးသျဖင့္ အျခားသူေတြနဲ႕ သင္၏ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္)
အျခားသူမ်ားရဲ႕ မေကာင္းေသာအက်င့္ဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ အထားအဆီးအမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
သင္နဲ႕အနီးဆံုးလူက သင့္အေပၚမေကာင္းေသာအၾကံမ်ားပံုခ်လိမ့္မည္၊
ဒီႏွစ္ မေကာင္းေသာ ထိုက္ေဆြ႕(Tai Sui )က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အညံမ်ားက်ေရာက္ႏိုင္၍
(Tai Sui မီးအိမ္)ထြန္႕ပါ (သို႕) ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားပါက အညံကံမ်ားေပ်ာက္၍ေကာင္း
ေသာကံမ်ားျမင့္တက္လာေပလိမ့္မည္။
(အလုပ္အကိုင္)
Tian To က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ သင့္၏အလုပ္ကိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္သာရရွိလိမ့္မည္
သင္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အခက္ခဲမ်ားရွိေနလိမ့္မည္။
လုပ္ငန္းခြင္မွာ က်ဥ္းက်ပ္ေနမည္၊ထို႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္
ဖို႕မႀကိဳးစားပါနဲ႕။အလုပ္ကေန စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။
သင္၏လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္စြမ္းအားမ်ား အဆိုးဖက္ေရာက္ၿပီး၊ထိခိုက္လိမ္မည္သတိထားပါ။
ယခုႏွစ္တြက္ သင္၏စီမံခန္႕ခြဲေသာစြမ္းရည္ေပၚမူတည္ေနေသာ အရာမ်ားလုပ္ငန္းေပၚသက္ေရာက္လိမ့္မည္။
သင္ရဲ႕စိတ္ပိုင္ဆိုင္ရာကို မွ်တေအာင္ျပဳလုပ္ပါ၊တရားထိုင္ေပးပါ၊အရာရာကိုသီးခံေပးပါ၊
ကိုယ္ထက္ႀကီးေသာသူ၊ ကိုယ္ထက္တတ္ေသာသူ၏စကားကို ျပန္နားေထာင္ပါ။ ထိုမွ ျပႆနာမ်ား
ရွင္း၍ အခက္ခဲမ်ားေက်ာ္လႊာေပမည္။ မိမိေနထိုင္ေသာအိမ္၏အေရွ႕ေတာင္ေဒါင့္ဖက္တြင္ ဖုန္းေရႊ
အရ လွ်ပ္စစ္မီးအိမ္တစ္လံုးထြန္း၍ ထားရွိပါ ၊အလုပ္ကိုင္နဲ႕ဝင္ေငြမ်ားစြာေရာက္ရွိလာေပမည္။
စီးပြားေရး၊ဘ႑ေရး)
သင္၏စီးပြားဥစၥာမ်ား ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပူးေပါင္းေလွ်ာ့ခ်ထားပါ၊Tai Sui ၾကယ္ နဲ႕တိုက္ဆိုင္ေသာ
ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲအတားအဆီးႏွင့္အခက္ခဲမ်ားက်ံဳေတြ႕လိမ့္မည္။
မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းထားပါ မဂၤလာရွိေသာစကားမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ။
သင္၏ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားကိုျမင့္တင္ရန္ မိမိေနအိမ္အလုပ္ခန္းမအလည္တည့္တည့္
ထိုင္ခံု(သို႕)ခံုတစ္လံုးျဖင့္လဒ္လာဘ ေႂကြအံုးတစ္လံုးထဲကို
၁၆၈၉ က်ပ္ကို အန္ေပါင္းအိပ္အနီေရာင္ထဲထည့္ၿပီး နံမည္၊ေမြးေန႕
ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္စံုထဲျပီးဆုေတာင္၍ေခါင္းရင္ခံုေပၚတင္ထားပါ
အိုးဖံုးရွိလွ်င္ဖံုးထားပါ မရွိလွ်င္အဝတ္နီျဖင့္ဖံုးထား၍ႀကိဳးျဖင့္ခ်ီထားပါ။
(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ယခုႏွစ္တြင္ သင္၏အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရးသည္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္
အခက္ခဲႀကံဳေတြ႕ရလိမ္မည္။
မိမိအိမ္သူမ်ားေၾကာင့္ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရကိန္ဆိုက္မည္။
အိမ္သူအိမ္သားမ်ား မိမိႏွင့္မပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ဝင္ေရာက္မစြတ္ဖက္ပါနဲ႕
သင့္ေၾကာင့္စကားမ်ားရကိန္းဆိုက္လိမ့္မည္ (သတိထားပါ)
မိမိႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာအိမ္မႈကိစၥမ်ားလဲဝင္ေရာက္မေျပာဆိုပါနဲ႕
သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္လဲ အျခားသူတိုက္တြန္းမႈ႕ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးလိမ္ခံရမည္။
ေနာက္ဆံုးမိမိဘဲ စိတ္ခံစားမႈျဖစ္ေပၚလာသည္၊စုတ္ႏွင့္လဒ္တြဲေနေသာေၾကာင့္
မေကာင္းေသာအခ်စ္ေရးေၾကာင္ မိမိစီးပြားေရးထိခိုက္ႏိုင္သည္။
ယခုႏွစ္အခ်စ္ေရးကံေကာင္းခ်င္သူမ်ားအတြက္(ပန္းေရာင္ခရစ္စၥတယ္ေက်ာက္လက္ေကာက္)
ဝတ္ထားပါ(သို႕) (ခရမ္းေရာင္ခရစ္စၥတယ္ေက်ာက္လက္ေကာက္)။
(က်န္းမာေရး)
auspicious stars ၾကယ္ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
ျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ေဝဒနာမ်ားမက်ေရာက္ႏိုင္ပါ။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္၏က်န္းမာေရးသည္ေသးငယ္ေသာ ေရာဂါမွလြဲၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ပါ
အဓိကသတိထားရန္မွာ အစာအိမ္ႏွင့္အုလမ္းေၾကာင္းတာျဖစ္သည္။
မိမိကံေကာင္းယခုႏွစ္အတြင္ ေသြးလွဴျခင္းအလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္း ၊ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကံၾကမၼာျမင့္တက္ျခင္းသို႕ေရာက္ရွိသြားေပသည္။
(သင္၏ ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ 4819ျဖစ္သည္):: ( U PyeAye (JianJunOo) 09/02/2016)

Tuesday, February 16, 2016

Dog (ေခြးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား) 1922-1934-1946-1958-1970-1982-1994-2006 ( ကံၾကမၼာ)

Dog (ေခြးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား) 1922-1934-1946-1958-1970-1982-1994-2006
( ကံၾကမၼာ)
ေခြးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ေမ်ာက္ႏွစ္အတြင္းတြင္ အေကာင္းဖက္သို႕ေရာက္ရွိေနသည
စိတ္ပူပင္မႈနဲ႕ေသာကမ်ားေနတတ္သည္၊အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား
ကိုသတိထားပါ၊အမွားမ်ားမလုပ္မိေအာင္ေသခ်ာသံုးသပ္ၿပီးျပဳလုပ္ပါက ေကာင္းေသာဖက္သို႕
ေရာက္ရွိသြားမည္၊ ဒီႏွစ္မွာအမ်ားဆံုးျပဳလုပ္သင့္ေသာအရာသည္ အလုပ္ကိုင္ကိုေသခ်ာ
စီစဥ္ၿပီးျပဳလုပ္ပါ၊အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ၿပီးျပဳလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ေသာစီပြားျဖစ္လာမည္၊
အလုပ္ကိုင္၏ ပစ္မွတ္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္မ်ားကိုလဲက်င့္သံုးပါ။
အကယ္၍မက်င့္သံုးမိပါက မနာလိုသူ၏ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္၊
ေကာင္းေသာစကားမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ၊မဂၤလာရွိေသာစကားမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ၊
သင္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အတားအဆီးမ်ားထဲပိတ္မိေနတတ္သည္၊သတိထားပါ၊
ကူညီသင့္ေသာသူမ်ားကိုအကူညီးေပးပါက အတားအဆီး ႏွင့္ အခက္ခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္

(အလုပ္အကိုင္)
သင္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေပလိမ့္မည္၊
သင္၏တတ္ေျမာက္ေသာပညာရပ္ျဖင့္အသံုးျပဳၿပီး သင္ေရြးခ်ယ္ေသာအလုပ္ေကာင္း
ရရွိေအာင္ အသံုးျပဳပါက မုခ် အလုပ္ကိုင္ေကာင္းေကာင္းရရွိေပမည္။
(သင့္၏ဒါးကိုထက္ထက္ေသြးထားပါ)သင္၏ပညာရပ္ကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးျပဳပါ၊
ဆက္ဆံေရးကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထားရမည္၊သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုဖက္ႏွင္အတူ
သင္သည္အေကာင္းဆံုးႏွိမ့္ခ်ထား၍ေနပါ၊သဟဇာတထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ
ကံျမင့္တက္ေနပါလိမ့္မည္။
(စီးပြား၊လဒ္လာဘ)
သင္၏စီးပြား၊ဝင္ေငြမ်ားသည္ယခုႏွစ္တြင္ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္သည္၊အလည္အလတ္ျပန္လည္လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။
ရင္ႏွီးမႈျပဳလုပ္ေသာေရွာင္ရန္ လမ်ားမွာ ၅လ၊၇လ၊ႏွင့္၉လပိုင္တို႕ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ သင့္၏ဘ႑ေရးႏွင့္ဝင္ေငြမ်ားကို အထူးသတိထားစီစဥ္ရန္သင့္သည္၊
ပူတြဲလုပ္ကိုင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားေတြ႕ရွိလိမ့္မည္၊သင္၏နည္းလမ္းအတြင္း
တြင္ျပဳလုပ္ပါက သတိထား၍ျပဳလုပ္ပါ၊အျခားသူ၏စီးပြားေရးကို အာမ မခံပါနဲ႕
ဒုကၡေရာက္ရန္ရွိသည္။
(အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရး)
အိမ္ေထာင္ဖက္ နကၡတ္သည္ အႏုတ္လကၡဏၿဂိဳလ္စီးနဲ႕ေတြ႕ဆံုျခင္းေၾကာင့္
အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ စကားမ်ားလိုက္ျပန္တည့္လိုက္နဲ႕ျဖစ္ေနေပမည္။
မိသားစုျပႆနာေတြအမ်ားအျပားညုင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္
သင္၏သားသမီးမ်ားကိုထိခိုင္ေစေသာ စကားမ်ားမေျပာမိပါေစနဲ႕။
အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူမ်ားသတိထားရန္ အခ်စ္ေရးလိမ္လည္ခံရမည္၊
အေကာင္းဆံုးယၾတရာသည္ ၾကာပန္းမီးထြန္းေပးပါ)(သို႕)ဘုရာမွာၾကာပန္းမီးပူေဆာ္ပါ)
(က်န္းမာေရး)
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္က်န္းမားေရး၊လံုျခံဳမႈကို အာရုံစိုက္ဖို႕လိုသည္၊
အားကစားခ်စ္သူမ်ားအထူသတိထားရန္မွာ အားကစားျပဳလုပ္ရင္ဒဏ္ရာရရွိႏိုင္သည္၊
ညနက္ေသာအိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ေနစိတ္ထားထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။
မိသားစု(သို႕)မိတ္ေဆြအေပါင္းမ်ားႏွင့္ အားကစားအတူျပဳလုပ္သင့္သည္၊
၁၉၆၄ခုႏွစ္ဖြားမ်ား ပိုမိုသတိထားပါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလြယ္သည္၊
အစာအိမ္ျပႆနျဖစ္ႏိုင္သည္၊ မ်က္စိျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သည္၊
ေအးေသာစိမ္းေသာအစာမ်ားမစားေရွာင္ရွားပါ

သင့္၏ယခုႏွစ္ လပ္ကီးနံပါတ္ 9432ျဖစ္သည္( ဦးေျပေအး 09/02/2016)

(JianJunOo)

၂၀၁၆ (၁၂ေကာင္ထဲမွ)ေမ်ာက္ႏွစ္မွာ ဘယ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူသည္ အလုပ္ကိုင္အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သလဲေျပာရရင္

၂၀၁၆ (၁၂ေကာင္ထဲမွ)ေမ်ာက္ႏွစ္မွာ ဘယ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူသည္ အလုပ္ကိုင္အေကာင္းဆံုး
ျဖစ္သလဲေျပာရရင္
နံပါတ္(၃)တတိယအေကာင္းဆံုးျဖစ္သူသည္ (ယံု)ႏွစ္၌ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ တိုးတက္ႏိုင္သည္။
နံပါတ္(၂)ဒုတိယအေကာင္းဆံုးျဖစ္သူသည္(ႏြား)ႏွစ္၌ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္
အကူညီေပးသူရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္ကိုင္ႏွင့္စီးပြားေရးတြင္ အခက္ခဲမရွိေက်ာ္လြႊားႏိုင္သည္။
နံပါတ္(၁)ပထမေကာင္းဆံုးျဖစ္သူသည္(ႂကြက္)ႏွစ္၌ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္
အလုပ္အကိုင္၊စီးပြားေရးတြင္လံုးဝအခက္ခဲမရွိ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

ေမ်ာက္ႏွစ္၌အယ္ေကာင္သည္ ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုးျဖစ္သလဲေျပာရရင္
နံပါတ္(၃)ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူသည္ သတိထားရန္မွာ လာဒ္ႏွင့္စုတ္တစ္ၿပိဳင္ထဲဝင္မွာျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ဝင္ေငြေကာင္းေသာ္လဲ အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး ျပႆနျဖစ္ႏိုင္သည္။
နံပါတ္(၂)ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး (ႏြား)ႏွစ္ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္
ဝင္ေငြေကာင္းေသာေမ်ာက္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
နံပါတ္(၁)ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုး(ဆိတ္)ႏွစ္ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္
အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးစဥ္းစားသူမ်ားအတြက္
အေကာင္းဆံုးအိမ္ေထာင္ဖက္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ႏွစ္အေကာင္းဆံုးစီးပြားေရး ဘယ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူျဖစ္သနည္း
နံပါတ္(၃)အေကာင္းဆံုး (ႂကြက္)ႏွစ္ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္၊
စီးပြားေရးတြင္မ်ားေသာအားျဖင့္ေကာင္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။
နံပါတ္(၂)အေကာင္းဆံုး(ယံု)ႏွစ္ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္
၂၀၁၆-၀၂လပိုင္းကုန္ေနာက္ပိုင္းအားလံုးအဆင္ေျပေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
နံပါတ္(၁)အေကာင္းဆံုး(ေႁမြ)ႏွစ္ေမြးဖြားသူျဖစ္သည္
က်ေရာက္ေသာနကၡတ္ၿဂိလ္မ်ားေကာင္းေသာေၾကာင့္
စီးပြားေရးတြင္လာဒ္လာဘအေကာင္းဆံုးႏွစ္ျဖစ္သည္။
( PyeAye 08/02/2016)(JianJunOo)

Friday, November 28, 2014

ဖုန္းေရႊကို အသံုးျပဳပုံ(၄)

၆။ မိမိအိမ္တံခါးမ၊အိပ္ခန္းတံခါးမသည္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တံခါးတိုက္ေနပါက စကားမ်ားကိန္းရွိသည္ (အခန္းတံခါးကို လိုက္ကာတပ္ဆင္ပါ၊)တဖက္တိုက္ခန္း၊(သို႕)တဖက္အခန္းက တျခားအင္းကြက္၊ အတိုက္အခိုက္မ်ားခ်ိတ္ဆြဲပါကို မိမိကိုယ္လာေရာက္ထိခိုက္ႏိုင္သည္၊(လိုက္ကာတပ္ျခင္းသည္ တဖက္လူကိုမထိခိုက္ႏိုင္ပါ၊မိမိကိုယ္လဲကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။)
(JianJunOo)

Wednesday, November 26, 2014

ဖုန္းေရႊကို အသံုးျပဳပုံ(၃)

ဖုန္းေရႊကို အသံုးျပဳပုံ(၃)

အလုပ္အဆင္ေျပျခင္း၊ေစ်းေရာင္းေကာင္းျခင္း၊စာဖတ္အားေကာင္းျခင္း၊

၁။ မိမိအလုပ္စာပြဲ(သို႕)စာေရးစာပြဲ ၊အေရာင္းစာပြဲေပၚတြင္မလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းေတြမထားပါနဲ႕။

၂။ညာဖက္အံဆြဲပထမအဆင့္တြင္ ၁ိေစ့ ဆားရည္ျဖင့္ေဆးျပီ ညာဖက္ေဒါင့္တြင္ထဲ့ထားပါ။

၃။ညာဖက္ေရွ႕စာပြဲေဒါင့္တြင္စာၾကည့္မီးအိမ္ထားပါ၊သြားေနေသာ စာပြဲတင္နာရီတလံုးတင္ပါ၊

၄။ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္(ညာဖက္ေရွ႕နံရံေရွ႕ပါက ေဘာင္ပါေသာ ကမၻာေျမပံုတခုခ်ိတ္ထားပါ။)

၅။ ဘယ္ဖက္စာပြဲေပၚတြင္ဖုန္း၊ဂဏန္းတြက္စက္၊အလုပ္စာရင္းစာအုပ္၊(သို႕)ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားထားပါ၊
(စာပြဲတင္နာရီကိုမိမိဖက္လည့္ထားပါ၊ဓါတ္ခဲကုန္လွ်င္ခ်က္ျခင္းလဲပါ၊မရပ္ပါေစနဲ႕)

(JianJunOo)

Tuesday, November 25, 2014

ဖုန္းေရႊကို အသံုးျပဳပုံ(၂)

ဖုန္းေရႊကို အသံုးျပဳပုံ(၂)

မိမိကိုယ္ကို ယင္းရန္陰陽= ဖိုမဓါတ္ ကို မွ်တေအာင္ျပဳနည္း

ပထမဦးစြာ
၁။ မိမိအိမ္အတြင္းေနထိုင္မႈကို သတိထားပါ၊

၂။မိမိအျမဲထိုင္ေနေသာေနရာ(သို႕)ထိုင္ေနေသာေနရာသည္ ျပဴတင္းေပါက္ေက်ာ္ေပးထိုင္ျခင္း တံခါးေပါက္ကိုေက်ာ္ေပးထိုင္ျခင္း ကိုေရွာင္ရွားပါ၊

၃။ဆိုဖာေပၚျဖစ္ေစ၊ကုလားထိုင္ေပၚျဖစ္ေစ၊ေနာက္ေက်ာ္ဖက္တြင္နံရံျဖစ္ရမည္။

၄။ရံုးအမႈ႕ထမ္း၊ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားလဲမိမိစာေရး၊စာဖတ္ေနေသာထိုင္ခံုလဲေက်ာ္မီွရွိရမည္။

၅။ထိုင္ေနေသာေနာက္ေက်ာ္တြင္ ၾကည့္မွန္(သို႕)မွန္မရွိရ၊ ရွိပါက ထိုင္ခံုေက်ာ္မွီေပၚတြင္ အက်ႌခ်ိတ္ ထားပါ။

 (JianJunOo)

Monday, November 24, 2014

ဖုန္းေရႊကို အသံုးျပဳပုံ(၁)


လူႏွင့္ ဓါတ္ၾကီးငါးပါး လည္ပတ္ပံု (သို႕) ဝူရွင္း   လည္ပတ္ပံု

ဓါတ္ၾကီးငါးပါးကို နားလည္ေအာင္ေလ့လာပါက ဖုန္းေရႊတြင္လိုအပ္ေသာေနရာ

တြင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

五行相生、相克   

  水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。

水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。

သစ္သား၊မီး၊ေျမ၊သတၱဳ၊ေရ ။   

ေရခမ္းေျခာက္လွ်င္ အပူဓါတ္မ်ား၊

မီးမ်ားေနလွ်င္ အင္အားခမ္းေျခာက္၊(အဟာရခမ္းေျခာက္)

အဟာရနည္းလွ်င္ ရုပ္ခႏၶာခမ္းေျခာက္၊

ရုပ္ခႏၶာခမ္းေျခာက္လွ်င္ ေသြးသားခမ္းေျခာက္၊

ေသြးသားခမ္းေျခာက္လွ်င္ ေရခမ္းေျခာက္မည္။

(နားလည္ႏိုင္ေအာင္ အနီးစပ္ဆံုးဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္၊

အမ်ိဳးမ်ိဳးယူဆျပန္ဆိုႏိုင္ပါေသသည္)

မွတ္ခ်က္၊ ဓါတ္ၾကီးငါးပါးကိုေကာင္းစြာနားလည္ပါက  ဖုန္းေရႊတြင္ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္သည္။

JianJunOo