Friday, February 26, 2016

Rooster ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1921-1933-1945-1957-1969-1981-1993-2005-2017

Rooster ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား  1921-1933-1945-1957-1969-1981-1993-2005-2017
(ကံၾကမၼာ)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ သင္သည္ကံေကာင္းျခင္းအတက္အက်မ်ားျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
သင္၏က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးသတိထားပါ။
အထူးသျဖင့္ေဆးရုံမ်ားသြား၍ လူနာမ်ားဆီသို႕ေမးျမန္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္နာေရးကိစၥမ်ားသြားေရာက္ျခင္း
ကို ယခုႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ မျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႕။
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ ကံေကာင္းေသာအခ်ိန္ႏွင့္ေတြ႕ရွိလိမ္၊ထိုအတူသင့္ကို မနာလိုတိုက္ခိုက္သူရွိေနသည္။
စကားမ်ားျခင္းခိုက္ရန္ျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕စိတ္အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
သင္သည္ လုပ္ငန္းစီးပြားအလုပ္ကိုင္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိလိမ့္မည္။
စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား တြဲၿပီးေပၚေပါက္လိမ့္မည္။
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရယူဖို႕သတိရပါ။

(လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္)
သင္၏လုပ္ငန္းကို ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားစြာခ်ၿပီးျပဳလုပ္မႈမ်ားျဖစ္ရလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို သင့္ရဲ႕ေက်းဇူးရွိသူ၊ကူညီသူမ်ားေၾကာင့္ အဆင္ေျပမႈျဖစ္လိမ့္မည္။
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ျမင့္မားစြား မေမွ်ာ္မွန္းစဘဲ ပံုမွန္အဆင္ေျပေသာအေနထားမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
ထိုအျပင္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ စကားမ်ားျခင္းႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလကၡဏာရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးကိုထိန္းသိမ္းေျပာဆိုျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ ။
သင့္ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားအဘို႕ (ၾကာပန္းမီအိမ္)ထြန္းေပးျခင္းျဖင့္အညံွမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(စီးပြား၊ဥစၥာ)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြမ်ားဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ျဖစ္ေနမည္။
လုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထိက်စြာထိန္းသိမ္းထားရန္လိုသည္။
ျပင္ပခရီး၊အျပင္ထြက္ေသာအခါ မေတာ္တဆေငြေၾကးဆံုးရွဳံးမႈမ်ားသတိထားသင့္သည္။
သင္၏ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားထိန္သိမ္းရန္ကာ အိမ္ျခံေျမ၊ေရႊ၊ရတနာ၊တန္ဖိုးရွိ႕အျခားပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။
ပံုမွန္လုပ္ငန္းဝင္ေငြရွိသည္၊အျခားဝင္ေငြမရရွိႏိုင္ေပ။
အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ပါက ဆံုးရွဳံးျခင္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ မဂၤလာအခမ္းအနားပြဲမ်ားတြင္ ေငြအေျမွာက္အမ်ားသံုးျဖဳန္းျခင္းရွိသည္။
သင့္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္းရွိ၏

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ေရစီးျခင္းႏွင့္အတူျဖစ္ေနမည္။
ေမတၱာ၊အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနသည္၊
လူလြပ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခ်စ္ေရကံေကာင္းေနသည္၊မိမိလက္တြဲေဖာ္ေတြ႕ရွိလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအထူးသတိထားသင့္သည္က အေႏွာင္ငယ္မ်ားေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။
ျပင္ပမေကာင္းေသာအခ်စ္ကံမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအေနနဲ႕ေတြ႕ရွိေသာမိတ္ေဆြကို သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္နဲ႕သာအသိမွတ္ျပဳပါ။
မိမိကိုယ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ မိသားစုေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမစြာေနထိုင္ျခင္းသို႕ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

(က်န္းမာေရး)
 (Bing Fu) evil starက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ၾကက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္
က်န္းမာေရးအညံွဖက္သို႕က်ေရာက္တတ္သည္။
သင္၏ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အာရုံစိုက္ဖို႕လိုသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား မီးယပ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအထူးဂရုစိုက္ရန္လိုသည္။
ေယာကၤ်ားမ်ား အက်ိတ္တည္ျခင္း၊ႏွလံုးႏွင့္အဆုတ္ျပႆနာမ်ားလည္ဆက္စပ္ေနသည္။
သင္သည္ မျဖစ္မေန ဆရာဝန္းတစ္ဦးဦးႏွင့္တိုင္ပင္ပါ၊
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယခုႏ်စ္တြင္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ပံုမွန္က်န္းမာေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွက္မႈ
မ်ားခံယူပါ။
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMBER 3984)(U PyeAye)(JianJunOo)21/02/2016

No comments: