Thursday, February 25, 2016

Dragon နဂါးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1916-1928-1940-1952-1964-1976-1988-2000-2012

Dragon နဂါးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1916-1928-1940-1952-1964-1976-1988-2000-2012
(ကံၾကမၼာ)
နဂါးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ေမ်ာက္ႏွစ္မွာ မဂၤလာနကၡတ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာရွိေနမည္။
သို႕ေသာ္ သင့္ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အခ်ိဳ႕အထားအဆီးမ်ားရွိလိမ့္မည္။
အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားအေျပာင္းအလဲဲဲျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္လြဲ၍ သင္၏စီးပြားေရးကိုထိန္းသိမ္းပါ။
အလြယ္တကူဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်က္ျခင္းမဆံုးျဖတ္ဘဲေရွာင္ရွားသင့္သည္၊
ေျခရွဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ မင္းပစ္မင္းဒဏ္က်ေရာက္လိမ့္မည္သတိထားပါ။
အႀကံျပဳျခင္တာကေတာ့ ဖုန္းေရႊ သေဘာတရားအရ (Crystal ခရစ္စၥတယ္ေက်ာက္)ငါးေရာင္ကို
မိမိ၏အိမ္ ဧည့္ခန္း(သို႕) အိပ္ခန္း ေဒါင့္တြင္ထားျခင္းျဖင့္ မေကာင္းေသာ ကံမ်ားဖယ္ရွာေပးႏိုင္သည္။

(အလုပ္အကုိင္)
ဝန္ထမ္းမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္အသီးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းရလိမ့္မည္
ထို႕ေၾကာင့္ေသခ်ာေအာင္ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍အခက္ခဲမ်ားေက်ာ္လႊားပါ။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ႀကိဳးစားအားထုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္းေကာင္းရရွိေပမည္။
ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားလုပ္ကိုင္ေသာအခြင့္ေရးမ်ားရရွိလိမ့္မည္။
ေသခ်ာဆံုးျဖတ္စီစဥ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ပူေပါင္းဆပ္တူ ရင္ႏွီးျမဳပ္ႏွံပါက ေဖးမကူညီသူႏွင့္
ေခ်ာက္တြန္းလိမ္ညာသူကိုခြဲျခားဆံုးျဖတ္သံုးသပ္ပါ။
လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းေၾကာင့္ ၊အလုပ္အကိုင္ဝန္ပိျခင္းကိုစိန္ေခၚမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
 (Po Jun) starနကၡတ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မိတ္ဖက္ဖ်က္ဆီးကိန္းဆိုက္မည္
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမွရန္သူမ်ားအျဖစ္ေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္
က်ား(သို႕)ေခြးႏွစ္ဖြားသူမ်ားကိုေရွာင္ရွားသင့္သည္၊သတိထားသင့္ေပသည္

(စီးပြားေရး)
သင္၏စီးပြားေရး၊ဘ႑ေရးမ်ားကို အထူးဂရုတစိုက္စီမံခန္႕ခြဲေပးရန္လိုအပ္သည္၊
ပထမႏွစ္ဝက္ႏွင့္ဒုတိယႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ သင္၏ဝင္ေငြမ်ားသည္
ဝင္ေငြထြက္ေငြမ်ား ႀကီးမားေသာကြာဟမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။
ၾကိဳးစားအားထုပ္မႈမ်ားႏွင့္စီမွန္ခံခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းရွိတစ္ဦးျဖစ္လာမည္။
အထူးသတိထားရန္မွား စာရြက္စာတန္း စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ထိုးမႈမ်ားမွားယြင္းနိုင္သည္။
တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း၌တာ အထူးျပဳလုပ္ပါ။(သို႕မဟုတ္ လွ်င္ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္)
အႀကံျပဳျခင္းမွာ (မတ္ပဲအနီေရာင္)ကို လဒ္ေနရာ၌ထားျခင္းျဖင့္ မိမိ၏လုပ္ငန္းစီးပြားေရးကို
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားလဒ္လာဘမ်ားရရွိလာေပလိမ့္မည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ယခုႏွစ္တြင္သင္၏အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚဦးစားေပးမႈမ်ားျဖစ္ေနလိမ့္မည္
အခ်စ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။
အခ်စ္ေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားကို လစ္လူရွဴအဖတ္မလုပ္ျခင္းမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အိမ္ေထာင္သည္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါ။
အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္။
ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ကြဲမ်ားႏွင့္လဲေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္။
မိသားစုရွိသူမ်ားလဲ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္၊သို႕မွသာ မိသားစု
ေႏြးေထြးမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈမ်ားရရွိေပလိမ့္မည္။
စကားမ်ားကိန္းရွိ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်ေျပာဆိုၾကရန္ျဖစ္သည္။
နဂါးႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား အမ်ိုးသားထက္၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား စန္းပိုပြင့္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်စ္ေရးအတြက္ လူလြပ္မ်ား အဖြဲ႕အစည္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္းမ်ား
ကိုပါဝင္ ပတ္သက္ျခင္းျခင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္မိတ္ေဆြမ်ားေတြ႕ရွိရလိမ့္မည္။

(က်န္းမာေရး ကံ)
ယခုႏွစ္တြင္ အေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္း အလြယ္တကူဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားခံစားရလိမ့္မည္။
သင္သည္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း၊မိမိ၏သြားမ်ားေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ဖယ္ရွားပါ။
အလုပ္အကိုင္မွ လုပ္ငန္းဖိစီးမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ အိပ္ေရးမဝျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္လွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္၊သဘာဝေလရွိေသာျပင္ပ၌
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ၊ အထူးသျဖင့္အစားအေသာက္မ်ားဆင္ခ်င္ပါ
မိမိခႏၶာကိုယ္အင္အားျဖည့္စည္းေပးျခင္းျဖင့္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေနေပလိမ့္မည္။
ထိုေနာက္မိမိ၏အိမ္အတြင္း အသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကိုလဲအထူးဂရုစိုက္သင့္သည္။
အထူးသျဖင့္မိမိ၏မိခင္ကိုပိုဂရုစိုက္ပါ၊ေသြးတိုး၊ေလျဖတ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္
မိခင္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္းကန္အလွဴဒါန၊တရားပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္မ်ားမ်ားယူ
ျခင္းျဖင့္ မိခင္၏က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းသိုေရာက္ရွိလာေပလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMBER 9897) (U PyeAye )(JianJunOo) 12/02/2016)

No comments: