Saturday, February 20, 2016

Snake ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား1917-1929-1941-1953-1965-1977-1989-2001-2014

Snake ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား1917-1929-1941-1953-1965-1977-1989-2001-2014
(ကံၾကမၼာ)
ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ TaiSui ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္
တိုက္ပြဲႏွင့္နီးကပ္နီးကပ္ေသာအရပ္၌ က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္  ကံတရားမ်ား က်ဆင္းေနသည္။
အတားအဆီးမ်ားမ်ိုးစံုစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားၾကပါ။
ယခုႏွစ္တြင္အဓိကဂရုစိုက္ရန္မွာ က်န္းမာေရးျဖစ္သည္၊
မိမိ၏ စီးပြားဝင္ေငြကိုသတိထားပါ ခိုးမႈႏွင့္ လုယက္မႈႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥအရပ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးအကူေပးလွွ်င္
အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာႏိုင္သည္။(အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြကိုဘဲ အကူညီေတာင္းပါ)

(အလုပ္အကုိင္)
သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္အလုပ္ကိုင္မ်ားသည္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။
အထူးသျဖင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေကာင္မြန္ေသာဆက္ဆံေရးအတူ
ျပဳလုပ္ပါ၊သင့္ရဲ႕ေဘးတြင္ သင့္ကိုမနာလိုသူမ်ားရွိေနလိမ့္မည္ သတိထားပါ။
ထိုသူမ်ားကို ဆက္ဆံေသာအခါ မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေအာင္ျမင္မည္။
အျခားသူ၏အႀကံဥာဏ္ လက္ခံနားေထာင္ေပးပါ။
သင့္၏အလုပ္ကိုင္တြင္ အဆင္ေျပစြာ ပံပိုးမႈမ်ားျဖစ္လာမည္။
မိမိ၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးကူညီသူေတြ႕ဆံုလိမ္မည္ ေကာင္းေသာလဏၡျဖစ္သည္
偏太歲  ထိုက္ေဆြ႕တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အစီအမံမ်ား
ျပဳလုပ္ေပးရေပမည္။
太歲燈 ထြန္းပါ သို႕မဟုတ္္ (Lotus မီးအိမ္)ၾကာပန္းမီးအိမ္ထြန္းပါ။အၿမဲထြန္းထားရမည္။
မိမိ၏ေနအိမ္ စာၾကည့္ခန္းအလုပ္စာပြဲရဲ႕ ေျမာင္ဖက္ေဒါင့္တြင္
မိမိေမြးနံကိုကူညီေသာ ဆိတ္ရုပ္တစ္ေကာင္ တင္ထားပါ
စီးပြားလုပ္ငန္း၊က်န္းမာျခင္း၊ေကာင္းေသာမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမ်ား
ရရွိလာလိမ့္မည္။
(စီးပြားေရး၊ဘ႑ေရး)
ယခုႏွစ္တြင္ ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အလုပ္အမ်ားဆံုးႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
သင္၏ႀကိဳးစားအားထုပ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတြင္ေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားရရွိလာမည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ မည္သည့္ဖက္ဆပ္လုပ္ျခင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ေပ
အေလာတႀကီးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားမလုပ္သင့္ေပ၊တည္ၿငိမ္စြာစဥ္းစာဆင္ျခင္ပါ။
(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူသည္ယခုႏွစ္တြင္ အခ်စ္ကံဇာတာ စန္းပြင့္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္
အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕သတိထားသင့္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္လဲျဖစ္သည္။
ျပင္ပေသြးေဆာင္မႈေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာမလိုလားအပ္ေသာအခ်စ္ေမတၱာေထာင္ေခ်ာက္ထဲမွာပိတ္မိေနလိမ့္မည္
သင့္ရဲ႕လက္ရွိ အိမ္ေထာင္ေရးကိုပါ ထိခိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ခံရလိမ့္မည္
မိမိအိမ္ေထာင္ေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။
သင္တို႕မိသားစုအတြက္လဲ (ၾကာပန္းမီးအိမ္) မီးထြန္းျခင္းျဖင့္ မိသားစု
ဆက္ဆံေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးမ်ားကို အကူညီေပးႏိုင္ေပမည္။
ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားေသာ လူလြတ္မ်ားအတြက္ အခ်စ္ကံေကာင္းေပမဲ႕ ေသခ်င္စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးဆက္ဆံပါ
အခ်စ္အလိမ္ခံရႏိုင္ေပသည္၊
(က်န္းမာေရး)
Tai Sui ႏွင့္အတူတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင္က်ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးကံႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား
ယခုႏွစ္အတြင္းက်ဆင္းေနေပသည္။ သင့္ရဲ႕ အိပ္စက္ျခင္းမ်ားႏွင့္အင္အားမ်ားထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေနမည္။
အိမ္၌ရွိေသာ အသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုလဲဂရုျပဳပါ။
ေသြးအားနည္းျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာေရာဂါမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားအထူးျပဳလုပ္သင့္သည္။
ယာဥ္တိုက္ခိုက္မႈ၊ခြဲစိပ္ကုသမႈ။ေသြးထြက္သံယုမ်ားသတိထားသင့္သည္။ ၁လ၊၄လ၊ရလ၊၈လ မ်ားတြင္ သတိထားပါ
ေႁမြႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။
ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ တရားထိုင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မိမိတတ္ေျမာက္ေသာဘုရာစာမ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဆာ္ပါ။

သင့္၏ (LUCK NUMVER 9199) (U PyeAye)(JianJunOo)11/02/2016

No comments: