Sunday, February 21, 2016

Goat (ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား) 1919-1931-1943-1955-1967-1979-1991-2003-2015-2027

Goat (ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား)
1919-1931-1943-1955-1967-1979-1991-2003-2015-2027
(ကံၾကမၼာ)
ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ႏွစ္တြင္ lucky stars. က်ေရာက္ေသာေၾကာင္ ကံေကာင္းေသာ
ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။အနည္းငယ္ေသာ မေကာင္းေသာကံမ်ားသာရွိ၍ သင့္ရဲ႕ စူးစိုက္မႈႏ်င့္ အာရုံကိုထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။
အခက္အခဲမ်ားေတြ႕ႀကံဳေသာေၾကာင့္သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ အနည္းငယ္သည္ ဆိုးဝါႏိုင္ပါသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈမ်ားႏွင့္ လံုးလဝိရိယမ်ား အက်ိဳးခံစားရပါလိမ့္မည္
ကမၻာရဲ႕ေျမာက္ျခမ္းမွ အေရွ႕ျခမ္းသို႕ ပ်ံႏွံလာေသာ ကဒ္ေရာဂါမ်ားက်ေရာက္ႏိုင္၍ စီးပြားလဒ္လာဘလည္း
ထိခိုက္ပ်က္စီးႏိုင္သျဖင့္ အထူးသတိထားသင့္သည္။(မနာလိုသူရွိေနသည္)
သင့္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ထိခိုက္ျခင္း၊တရားစြဲဆိုမႈကိစၥမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
သင့္ရဲ႕ေနအိမ္ ေျမာက္ဖက္တည့္တည့္တြင္ မီးဖိုေခ်ာင္ျဖစ္ေနလွ်င္ဥစၥာဓနဆံုးရွဳံးျခင္း၊ေငြေၾကးေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
မိတ္ေဆြစီးပြားဖက္သစၥာေဖာက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းအတားအဆီးမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။
သင္၏က်န္းမာေရးအညံွမ်ားေက်ာ္လႊာႏိုင္ရန္ မိမိေနအိမ္အလယ္တည့္တည့္၌ (ဘူးသီးေျခာက္အနက္ေရာင္)
ထားပါက ဖယ္ရွားႏိုင္လိမ့္မည္။
(အလုပ္အကိုင္)
ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုေမ်ာက္ႏွစ္တြင္လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္တြင္ ကူညီသူရွိလိမ့္မည္
သင္၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ကံမ်ား တိုးတက္မည္။
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားရရွိရန္ သင္သည္မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မခ်မွတ္မီွ
ႏွစ္ႀကိမ္အနည္းဆံုးစဥ္းစားရ သတိရရမည္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ အိမ္မ်ား အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း၊ေျမတူးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါနဲ႕မိမိအိမ္၌ရွိေသာ
မိသားစုအားလံုးကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ႕အျပင္၊ေနအိမ္ မိုးယိုျခင္း၊အသံဆူညံျခင္းေၾကာင့္
အိမ္တြင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုသတိထားသင့္ေပသည္။
(စီးပြားဥစၥာ)
ယခုႏွစ္တြင္ သင္သည္ လဒ္လာဘ က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ခံစားရမည္။
လုပ္ငန္းရင္ႏွီးၿမံဳႏွံမႈမ်ား၊ရာထူးတိုးျခင္း၊ လစာတိုးျခင္းမ်ား အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေပလိမ့္မည္။
၁လပိုင္း၊၃လပိုင္း၊၈လပိုင္း၁၁လပိုင္း ထြက္ေငြပိုမိုမ်ားလိမ့္မည္ သတိထားသင့္သည္
အျခားဝင္ေငြမ်ားရရွိႏိုင္ေပမဲ႕လဲ ေရွ႕သို႕အတင္းသိုးၿပီးရင္းႏွီးၿမံဳႏွံျခင္းမ်ား သတိထားပါ။
သင္၏စီးပြား ေတာက္ပလင္းလက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုလိမ္မည္။
သို႕ေသာ္ စဥ္းစာဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္တည္ၿငိမ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ပါ၊
ရရွိေသာအက်ိဳးခံစားမႈႏွင့္ ကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ျပန္လည္လည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္၊အိမ္ေထာင္ကြဲ၊တစ္ခုလပ္မ်ားအတြက္
ယခုႏွစ္တြင္ အခ်စ္ေရးေတြ႕ႀကံဳလိမ့္မည္၊ အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕လည္း သတိထားသင့္
ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္၊အေပ်ာ္အပ်က္ျဖစ္ေသာအခ်စ္ေရးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳၿပီး မိသားစုအတြက္
စိတ္ဆင္းရဲ႕မႈမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားေသာအမ်ိဳးသားမ်ားအထူးသတိထားပါ။
မိသားစုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္လဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာမ်ားမ်ားဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ေကာင္းေသာ
အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္လာမည္။
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊ခ်စ္ျခင္းဆံုးရွံဳးျခင္းကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ အထူးသတိထားပါ၊)

(က်န္းမာေရး)
သင္၏က်န္းမာေရးမွာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္သရက္ရြက္၊အစာအိမ္တို႕အထူးသတိထားအာရံုစိုက္ဖို႕လိုအပ္သည္
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ေရာဂါအႀကီးေသးမ်ားႀကံဳေတြ႕လိမ့္မည္။
သင္မွာ ေသြးေၾကာေရာဂါရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ပိုမိုအထူးသတိထားပါ၊
အစာအိမ္ေရာဂါသမားမ်ားလည္း ၊အစားစာသံုးေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အထူးသလဲသတိပါ။
ဆိတ္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း၊လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ဝန္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း
လုပ္ငန္းတြင္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ဖြားျခင္း၊စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္
သင္၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ပအစိမ္းေရာင္ျမက္ခင္းရွိေသာေလေကာင္းေလသန္႕
ေနရာႏွင့္မ်ားမ်ားထိေတြ႕ေပးပါ၊(ဖုန္းေရႊအရ သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ဘူးသီးေျခာက္ထားရွိပါ)
သင့္ရဲ႕{LUCK NUMBER  8910}  (U PyeAye)(JianJunOo) 17/02/2016)

No comments: