Friday, February 19, 2016

( Monkey ) ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား1920-1932-1944-1956-1968-1980-1992-2004-2016

( Monkey ) 1920-1932-1944-1956-1968-1980-1992-2004-2016
၂၀၁၆ခုနွစ္ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား အေနႏွင့္ (ထိုက္ေဆြ႕)Tai Sui နကၡတ္က်ေရာက္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္
ထို႕ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ကံဇာတာမ်ား လွဳပ္ရွားတည္ၿငိမ္ျခင္းမရွိဘဲျဖစ္ေနမည္။
အထူးသတိထားရန္မွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျဖစ္သည္။
Tai Sui star ေပၚ တည့္တည့္က်ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္၊ကံမ်ားအညံွဖက္သို႕ေရာက္ရွိေနမည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းအႀကီးစားထဲတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္လွ်င္
အားလံုးအဆင္သင့္အေနထားႏွင့္ ႀကိဳးစားအားထုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေသခ်ာေသာရလဒ္ရရွိမည္။
မိမိေမြးဖြားေသာႏွစ္ျပန္က်ေရာက္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္၍ အလြယ္တကူထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိႏိုင္သည္။
ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း၊မိမိသြားေဆးျခင္း။ ကုသိုလ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကံအညံွမ်ားဖယ္ရွာပစ္ပါ။
ဒုကၡျပႆနမ်ားႏွင့္အႏၱရာယ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ အလြယ္တကူက်ေရာက္ႏိုင္ေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။
ေငြေစ်းအတက္အက်ျမန္ေသာရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
ယခုႏွစ္မေကာင္းေသာကံမ်ားကို ပေပ်ာက္ဖယ္ရွားရန္အတြက္ ၊အႀကံျပဳျခင္းက
လြယ္ကူေသာျပဳလုပ္နည္းမွာ မိမိဝတ္ထားေသာအက်ႌ(စြတ္က်ယ္)ေျခသဲလက္သဲဆယ္ေခ်ာင္းစလံုး၊
စကၠဴတစ္ရြက္ေပၚ၌နံမည္ အသက္ေရးၿပီး ျမစ္ထဲေမ်ာ္လိုက္ပါ (ကိုယ္စားပစ္ျခင္းျဖစ္သည္)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မိမိယံုၾကည္ေသာနည္းျဖင့္လဲျပဳလုပ္ႏိုင္သည္၊

(လုပ္ငန္း၊အလုပ္ကိုင္)
ယခုႏွစ္တြင္ (Jiang Quan) and (Jin Kui) stars ကံေကာင္းေသာနကၡတ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းပြင့္လင္းေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္၍ထိုအခြင့္လမ္းကိုေကာင္းစြားအသံုးခ်ပါ။
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္သင့္ကိုတိုက္ခိုက္သူမ်ားဝိုင္းရံေနလိမ့္မည္။
သင္ရဲ႕တည္ၿငိမ္းေသာရပ္တည္မႈကို ထိန္းသိမ္း၍ ကိစၥအဝဝအားလံုးတို႕ကိုေက်ာ္လႊာႏိုင္လိမ့္မည္။
2016ခုႏွစ္အတြင္ လုပ္ငန္းအတတ္ပညာသစ္တခု ကြ်မ္းက်င္မႈသင္ယူျခင္းျဖင့္ သင္၏အသက္ေမြး
ဝမ္းေက်ာင္းဖို႕အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္။ထိုဟာသည္မိမိ၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေထာက္အကူမ်ားျပဳႏိုင္သည္။
ဆန္းသစ္တီတြင္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္သူမ်ားအေနနဲ႕ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာလဲ
ေသခ်ာဆံုျဖတ္ေရွာင္ရွားရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္၊လုပ္ငန္းမွာ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို အာရုံစူစိုက္ျပဳပါ၏။
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားအေနနဲ႕ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို႕ ႀကိဳးစားပါ သည္းခံပါ။
ေစတနာထားပါ၊မိမိကိုယ္ကိုနိမ့္ခ်ေျပာဆိုပါ၊ထိုဟာမ်ားသည္သင့္ရဲ႕ယခုႏွစ္အဓိကျပဳလုပ္ရမည္အရာမ်ားျဖစ္သည္။

(စီးပြားေရး ကံ)
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္ဦးပိုင္း ကံေကာင္းေသာနကၡတ္မ်ားေရွ႕ႏွင့္အတူ
2016ခုႏွစ္၌သင္၏ဥစၥာစည္းစိမ္ကံေကာင္းျခင္းျမတ္ရွိသည္။
သင့္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွန္ကန္ေသာထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္၍
ေကာင္းေသာရည္မွန္းခ်က္သို႕ေရာက္ရွိလာလိမ့္မည္။
ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ပက္သက္ၿပီးအလြန္စိတ္အားထက္သန္၍
မ်ားစြားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုျဖတ္ေက်ာ္ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အျမတ္အစြန္းမ်ားရရွိရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားႀကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။
သို႕ေသာ္ မိမိလုပ္ငန္းစာရင္းကိုင္ႏွင့္ပူေပါင္းလုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
သို႕မွသာ လုပ္ငန္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမ်ားရႏိုင္မည္။
မိမိ၏စီးပြားလဒ္လာဘမ်ားတိုးပြားေစရန္အတြက္ အႀကံေပးျခင္းျဖစ္သည္
မိမိေနအိမ္၏စီးပြားလဒ္ေနရာတြင္ စီးပြာ(း မတ္ပဲအနီ ကို ပုလင္းထဲ)ထည့္၍ထားရွိ
ေသာေၾကာင့္ လဒ္လာဘ တိုးပြားေစႏိုင္ပါသည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး ကံ)
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ (Lian Zhen)star က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားမ်ားၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးကြာရွင္းမႈအထိျဖစ္လိမ့္မည္(သတိ)
လင္ငယ္၊မယားငယ္မ်ားအထိေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္၊အခ်စ္ ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးသတိထားသင့္သည္။အ
အိမ္ေထာင္မက်ေသးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ယခုႏွစ္အခ်စ္ေရးသည္လြယ္ကူစြာႀကံဳေတြ႕ႏိုင္၍
မိတ္ေဆြသစ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေသာအခါ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္မ်ားကို အထူးသတိထားပါ
စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးမႈကိုလဲသတိထားပါ မိမိယံုၾကည္ရေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ားအနားတြင္ေခၚ
ထားျခင္းျဖင့္ က်ေရာက္လာေသာအႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အႀကံျပဳျခင္းမွာ မိမိ၏ေနအိမ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒါင့္တစ္ေနရာတြင္ စႏၵာယား၊မိသားစုဓါတ္ပံု။
မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္အညံွမ်ားဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္သည္။

(က်န္းမာေရး)
ေမ်ာက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားက်န္းမာေရးကံဇာတာ  ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္သည္
မိမိက်န္းမာေရးကိုရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည္
မိမိအိမ္တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားရွိလွ်င္ က်န္းမားေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားရန္လိုအပ္သည္
မိမိအိမ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးရွိပါက ေယာက်ာၤကေလးျဖစ္ေနလွ်င္
မိမိ၏မိဘက်န္းမာေရးႏွင့္ထိပ္တိုက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးလဲ
သတိထားရန္လိုအပ္သည္၊ကေလးပ်က္က်ျခင္း၊ခြဲစိတ္ကူသျခင္းမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
အိမ္၌ကေလးငယ္မ်ားရွိပါက ကိုရင္ဝတ္ခိုင္းျခင္းျဖင့္ အညံွမ်ားေခ်ဖ်က္ပေပ်ာက္ေစသည္။
(Lotus Lamp) or (Tai Sui Lamp) ၾကာပန္းမီးအိမ္ႏွင့္ ထိုက္ေဆြ႕မီးအိမ္ထြန္းေပးျခင္းျဖင့္
မိမိ၏တစ္ႏွစ္တာမေကာင္းေသာအညံွမ်ားဖယ္ရွားပစ္လိုက္ပါလို႕အႀကံဳျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
မိမိရဲ႕ (LUCKNUMBER 3125)   စာေရးသူ (U PyeAye)(JianJunOo) 13/02/2015

No comments: