Thursday, February 18, 2016

Rabbit ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1915-1927-1939-1951-1963-1975-1987-1999-2911

Rabbit ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1915-1927-1939-1951-1963-1975-1987-1999-2911

(ကံၾကမၼာ)
ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ဒီႏွစ္ေမ်ာက္ႏွစ္မွာသာမန္ႏွစ္ေတြလိုေတြ႕ႀကံဳခံစားၾကလိမ့္မည္။
ကံတရားမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ တစ္ဦးတေယာက္အေပၚ ေဒါသထႂကြလြယ္ေသာႏွစ္ျဖစ္
၍ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕လိုပါသည္၊ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဆက္ဆံတြင္ စိတ္
အထဲ၌ အလိုလိုေနရင္ စိတ္ထႂကြလြယ္၍ သည္းခံျခင္းကို ေလ့က်င့္ေပးဖို႕လိုအပ္လာသည္။
ပစၥဳပၸန္တြင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ပံုမွန္လုပ္ငန္းတြင္လဲ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းတည္ၿငိမ္ရန္လိုအပ္သည္
ယခုေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ အခ်စ္ေရးကံဇာတာ ပြင့္လန္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကိုတည္ၿငိမ္စြာထိန္းသိမ္းၾကရမည္။
မျဖစ္ခင္ထိန္းသိမ္းထားဆီး၍ တတ္ႏိုင္သေလာက္ မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်ေျပာဆိုပါ။
(အလုပ္အကိုင္)
ယခုႏွစ္ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လုပ္ငန္းအေပၚမဂၤလာၾကယ္ထြန္းလင္းက်
ေရာက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာေတြ႕ႀကံဳရ၍ ကူညီသူေပၚၿပီးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေပၚမည္။
ထိုအျပင္ အထူးသတိထားရန္မွာ စကားမ်ားကိန္းရွိၿပီး စိတ္ညစ္ရမည္ကိန္းေတြ႕သည္။
မိမိကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ထဲမွ မနာလိုသူေပၚလာၿပီး ျပႆနႏွင့္ႀကံဳေတြ႕လိမ္မည္။
အတင္းအဖ်င္းေျပာသူကို ျပန္မေျပာဘဲ မိမိကိုယ္ကို နိမ့္ခ်ေျပာဆို၍ေစာင့္ထိန္းသည္းခံျခင္းျဖင့္
သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္ေအာင္ျမင္မႈကိုရယူျခင္းျဖင့္အႏိုင္ယူပါ။မိမိ၏ဆႏၵကိုမ်ားစြာေသာမထုပ္ေဖၚဘဲထိန္းသိမ္းျပဳလုပ္
ေပးေသာေၾကာင့္မိမိကို အပစ္မျမင္ေစႏိုင္ပါ၊မိမိ၏အတိုက္အခိုက္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္းအတြင္ ဖုန္းေရႊနည္း
အရ မိမိေနအိမ္ရဲ႕စာၾကည့္ခန္း လုပ္ငန္းစာပြဲေပၚတြင္ crystal  Pyramid (ေက်ာက္ေစတီ)တစ္ဆူတင္
ထားျခင္းျဖင့္ ပညာေရး၊အလုပ္အကိုင္၊ကိစၥအဝဝတို႕အခက္ခဲမ်ားေက်ာ္လႊာ၊ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(စီးပြားေရး)
ယခုႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးဆံုးရွဳံးမႈလြယ္ကူေသာအေၾကာင္းတရားရွိေန၍
ဝင္ေငြထြက္ေငြကြာဟမႈမ်ားရွိ၍ ထိန္းသိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ရေပမည္။
ေငြေၾကးဆံုးရွံဳးမႈမ်ာကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေရႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္သံပတၱျမားဝယ္ယူစုေဆာင္း
ျခင္းျပဳလုပ္သင့္သည္။လုပ္ငန္းကူညီသူရွိေသာေၾကာင့္ အျခားဝင္ေငြဝင္ရန္ရွိသည္
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအသစ္ေတြ႕ရွိ၍ ကူညီမည့္သူလဲေတြ႕ရွိ၍ေအာင္ျမင္ေသာလုပ္ငန္းငယ္မ်ား
တြင္ရင္းႏွီးႏိုင္သည္။ မိမိဝင္ေငြမ်ားကို မိမိအေပၚ၌သာအသံုးျပဳျခင္းျပဳလုပ္ပါ။
ဖုန္းေရႊအရ မိမိ၏လဒ္ေနရာတစ္ေနရာျပဳလုပ္ပါက စီးပြားေရးေအာင္ျမင္လာႏိုင္သည္။

(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ တပ္မက္စိတ္က်ဳးလြန္ျခင္းႏွင့္အေပ်ာ္ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေနရာမ်ားကိုမသြားေရာက္မိေအာင္ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။(အရက္အလြန္အကြ်န္ေသာက္ျခင္းမ်ား)
လြယ္ကူစြာ မိမိ၏အခ်စ္ကို လိမ္လည္ဖမ္းစာခံရမည္ျဖစ္သည္။
အခ်စ္ကံပြင့္ေသာေၾကာင့္ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေနလိမ့္မည္။ေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုအပ္သည္။
အျခားသူတစ္ဦး၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လြယ္ကူစြာ လက္မခံရန္အသိထားသင့္သည္။
အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားလဲ သတိထားသင့္ေပသည္။

(က်န္းမာေရး)
ယုန္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ၂၀၁၆ ႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရးအသင္သင့္ေကာင္းေနမည္။
သို႕ေသာ္ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားမလြဲမေသြျပဳလုပ္ေပးပါ
သင့္၏က်န္းမာေရးၿဂိဳလ္နကၡတ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေသးငယ္ေသာ
ထိခိုက္မႈမေတာ္တဆမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရွိတတ္သည္၊
အျပင္ထြက္ေသာအခါ၌လဲ ေသးငယ္ေသာထိခိုက္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ
ေရလမ္းခရီးမ်ားအထူးသတိထားသင့္ေပသည္။
က်န္းမားေရးေခ်ာေမာေစရန္ မိသားစုနဲ႕အတူ ၾကာပန္းမီးအိမ္ထြန္းညိွပူေဆာ္ေပးျခင္း
ျဖစ္ မိသားစုနဲ႕အတူအားလံုးအဆင္ေျပႏိုင္ပါေၾကာင္
(သင္၏ ကံေကာင္းေသာနံပါတ္  7580) (U PyeAye (JianJunOo)  11/02/2016)

No comments: