Tuesday, February 23, 2016

Horse ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1918-1930-1942-1954-1966-1978-1990-2002-2014


Horse ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1918-1930-1942-1954-1966-1978-1990-2002-2014
(ကံၾကမၼာ)
ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ေမ်ာက္ႏွစ္အတြင္ သင့္ရဲ႕ကံဇာတာ အားနည္းေနေသာေၾကာင္ ့
သင္သည္ လူနာေမးျခင္းႏွင့္နာေရးကိစၥမ်ား လိုက္ပို႕ေဆာင္ျခင္းကိုေရွာင္ရွားသင့္ေပသည္၊
မိမိကံကိုထိခိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား မဂၤလာရွိေသာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတက္ေရာက္ေပးျခင္း
ကို မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းေသာမဂၤလာမွ ေကာင္းေသာကံမ်ားတက္ရွိလာမည္။
ယခုႏွစ္တြင္ (Diao Ke)and (Sang Men ) inauspicious Stars ႏွစ္ခုက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္
သင္သည္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို သတိထားသင့္ေပသည္။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ မိမိ၏ေနအိမ္အတြင္း ဖုန္းေရႊနည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းကိုျပဳလုပ္
သင့္ေပသည္။(ၾကာပန္းမီးအိမ္၊(သို႕) ထိုက္ေဆြ႕မီးအိမ္ထြန္းျခင္းျဖင့္အညံွမ်ားဖယ္ရွားႏိုင္သည္။
(လုပ္ငန္း၊အလုပ္အကိုင္)
ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား တစ္ႏွစ္တာ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရွဳပ္ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေနမည္။
ယခုႏွစ္တြင္းသင္၏လုပ္ငန္းအေပၚစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳရမည္၊လုပ္ငန္းကို ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ပါ။
သင္သည္ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊သူငယ္ခ်င္းမ်ားပင့္ေျမာက္ျခင္းကိုခံရမည္။
ထိုေၾကာင့္ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းတြင္ အထက္လူႀကီးကအသိမွတ္ျပဳမႈကို သင္သည္
လုပ္ငန္းတြင္ ႀကိဳးစားအားထုပ္မႈမ်ားျဖင့္စိတ္အားထက္သန္ရေပမည္။
ပိုမိုျမင့္မားေသာ ရာထူးတိုးတက္ရန္ မိမိကိုယ္ကို မာနမထားဘဲ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေျပာဆိုထိန္းသိမ္းျခင္း
ျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ေမ်ာ္မွန္းေသာပန္းတိုင္ကိုဆက္လက္ခ်ီတက္ပါ။
(စီးပြားဥစၥာ)
ယခုႏွစ္တြင္ ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားႏွင့္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားသည္ အႏုတ္လကၡဏ
ဖက္သို႕က်ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။
သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္၏ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္
ရရွိမႈနည္းၿပီး၊ထြက္ရွိမႈမ်ားေနေပလိမ့္မည္။
အျခာျပင္ပဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားလည္း အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ပါလိမ့္မည္။
ခင္မင္ရင္ႏွီးေသာသူငယ္ခ်င္း၏တိုက္ခိုက္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဆံုးရွဳံးလိမ့္မည္။
စေတာ့ရင္းႏွီးၿမံဳႏွံျခင္းႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးရင္းႏွီးၿမံဳႏွံျခင္းမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
ေမ်ာက္ႏွစ္တြင္ ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား အေနနဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မေကာင္းေသာေျမဓါတ္မ်ား
negative star (Di Kong)က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္စီးပြားဥစၥာဆံုးရွဳံးမႈကိုေပၚျပေနသည္။
၄င္းကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႕သင္၏ေနအိမ္ဧည့္ခန္းတြင္ စီးပြားလဒ္ေနရာတစ္ေနရာတြင္
ေႂကြပုဂံျပားတစ္ခ်ပ္ထဲတြင္ ေျမဆီလႊာအသန္႕ထည့္ပါ အေပၚတြင္ တစ္က်ပ္ေစ့ငါးေစ့ထားပါ။
(၂လပိုင္း ၂၂ရက္ေန႕မတိုင္မည္ ျပဳလုပ္ပါ)
(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း မူးရစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ၿငိတြယ္ေနေသာအခ်စ္ေရးျဖစ္ေနသည္။
ေကာင္းေသာ အခ်စ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။
အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ သတိထားသင့္သည္မွာ အငယ္အေႏွာင္းမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕လိမ့္မည္။
ယခုႏွစ္တြင္  ျမင္းႏွစ္ေမြးဖြားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပင္လွ်င္ အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပကံေကာင္းလိမ့္မည္
သို႕ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလိမ္ညာေသာအခ်စ္ေရးမ်ားႏွင့္အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္။
မူးရစ္ျခင္းႏွင့္ၿငိတြယ္ေနေသာအခ်စ္ေရအေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ရွိသူ၊မ်ားအထူးသတိထားသင့္သည္။
မိမိ၏အိမ္ေထာင္ေရးကို တည္ၿငိမ္စြာထိန္းသိမ္းပါ။
(က်န္းမာေရး)
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးအညံွဖက္တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္အစာအိမ္ရွိ
သူမ်ားအေနႏွင့္ သတိထားပါ။
က်န္းမာေရးတြင္ ႀကီးငယ္ေသာေရာဂါမ်ားက်ေရာက္ႏိုင္သည္၊အေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း
အစားအေသာက္မ်ားတြင္လဲမတည့္ေသာအစားစာမ်ားမစားပါနဲ႕
အနားယူျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ခႏၶာအင္အားကို ျပန္လည္ေျဖ႕စီးေပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။
အလုပ္အကိုင္ဖိစီးမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးပါ။ညနက္ထိမလုပ္ပါနဲ႕
(Diao Ke) and (Sang Men) stars က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မိမိအိမ္တြင္းလူႀကီးမ်ား၏က်န္းမားေရး
ကိုအထူးသတိထားပါ။(အႀကံျပဳျခင္းက ဖုန္းေရႊနည္းျဖင့္ ဖယ္ရွးေပးလိုက္ပါ)
သင့္ရဲ႕(LUCK NUMVER 09196) (U PyeAye)(JianJunOo)  19/02/2015

No comments: