Wednesday, February 17, 2016

Pig ဝက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1923-1935-1947-1969-1971-1983-1995-2007-2019/

Pig ဝက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား 1923-1935-1947-1969-1971-1983-1995-2007-2019/
(ကံၾကမၼာ)
ဝက္ႏွစ္ေမြးဖြားသူမ်ား ဒီႏွစ္ေမ်ာက္ႏွစ္မွာ(Tian Xi) (Tian De) and (Fu De)နကၡတ္ၾကယ္မ်ားက်ေရာက္
ေသာေၾကာင့္ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ရွိေနပါသည္။
ကံေကာင္းေသာၾကယ္သည္ shinning အေပၚက်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျမတ္ေသာကံႏွစ္ျဖစ္သည္။
Tai Sui ႏွစ္က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္မည္၊ေသးငယ္ေသာ ျပႆနာေတြနဲ႕အေျပာင္းအလဲမ်ား
ေတြ႕ႀကံဳခံစားရလိမ့္မည္။(အထူးသျဖင့္ အျခားသူေတြနဲ႕ သင္၏ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္)
အျခားသူမ်ားရဲ႕ မေကာင္းေသာအက်င့္ဓေလ့မ်ားေၾကာင့္ အထားအဆီးအမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္။
သင္နဲ႕အနီးဆံုးလူက သင့္အေပၚမေကာင္းေသာအၾကံမ်ားပံုခ်လိမ့္မည္၊
ဒီႏွစ္ မေကာင္းေသာ ထိုက္ေဆြ႕(Tai Sui )က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ အညံမ်ားက်ေရာက္ႏိုင္၍
(Tai Sui မီးအိမ္)ထြန္႕ပါ (သို႕) ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပြားမ်ားပါက အညံကံမ်ားေပ်ာက္၍ေကာင္း
ေသာကံမ်ားျမင့္တက္လာေပလိမ့္မည္။
(အလုပ္အကိုင္)
Tian To က်ေရာက္ေသာေၾကာင့္ သင့္၏အလုပ္ကိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈအနည္းငယ္သာရရွိလိမ့္မည္
သင္ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အခက္ခဲမ်ားရွိေနလိမ့္မည္။
လုပ္ငန္းခြင္မွာ က်ဥ္းက်ပ္ေနမည္၊ထို႕ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးမားေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္
ဖို႕မႀကိဳးစားပါနဲ႕။အလုပ္ကေန စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ကန္႕သတ္ျခင္းမ်ား ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။
သင္၏လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္စြမ္းအားမ်ား အဆိုးဖက္ေရာက္ၿပီး၊ထိခိုက္လိမ္မည္သတိထားပါ။
ယခုႏွစ္တြက္ သင္၏စီမံခန္႕ခြဲေသာစြမ္းရည္ေပၚမူတည္ေနေသာ အရာမ်ားလုပ္ငန္းေပၚသက္ေရာက္လိမ့္မည္။
သင္ရဲ႕စိတ္ပိုင္ဆိုင္ရာကို မွ်တေအာင္ျပဳလုပ္ပါ၊တရားထိုင္ေပးပါ၊အရာရာကိုသီးခံေပးပါ၊
ကိုယ္ထက္ႀကီးေသာသူ၊ ကိုယ္ထက္တတ္ေသာသူ၏စကားကို ျပန္နားေထာင္ပါ။ ထိုမွ ျပႆနာမ်ား
ရွင္း၍ အခက္ခဲမ်ားေက်ာ္လႊာေပမည္။ မိမိေနထိုင္ေသာအိမ္၏အေရွ႕ေတာင္ေဒါင့္ဖက္တြင္ ဖုန္းေရႊ
အရ လွ်ပ္စစ္မီးအိမ္တစ္လံုးထြန္း၍ ထားရွိပါ ၊အလုပ္ကိုင္နဲ႕ဝင္ေငြမ်ားစြာေရာက္ရွိလာေပမည္။
စီးပြားေရး၊ဘ႑ေရး)
သင္၏စီးပြားဥစၥာမ်ား ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပူးေပါင္းေလွ်ာ့ခ်ထားပါ၊Tai Sui ၾကယ္ နဲ႕တိုက္ဆိုင္ေသာ
ေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲအတားအဆီးႏွင့္အခက္ခဲမ်ားက်ံဳေတြ႕လိမ့္မည္။
မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းထားပါ မဂၤလာရွိေသာစကားမ်ားမ်ားေျပာေပးပါ။
သင္၏ ကံေကာင္းျခင္းမ်ားကိုျမင့္တင္ရန္ မိမိေနအိမ္အလုပ္ခန္းမအလည္တည့္တည့္
ထိုင္ခံု(သို႕)ခံုတစ္လံုးျဖင့္လဒ္လာဘ ေႂကြအံုးတစ္လံုးထဲကို
၁၆၈၉ က်ပ္ကို အန္ေပါင္းအိပ္အနီေရာင္ထဲထည့္ၿပီး နံမည္၊ေမြးေန႕
ေနရပ္လိပ္စာအျပည့္စံုထဲျပီးဆုေတာင္၍ေခါင္းရင္ခံုေပၚတင္ထားပါ
အိုးဖံုးရွိလွ်င္ဖံုးထားပါ မရွိလွ်င္အဝတ္နီျဖင့္ဖံုးထား၍ႀကိဳးျဖင့္ခ်ီထားပါ။
(အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရး)
ယခုႏွစ္တြင္ သင္၏အိမ္ေထာင္ေရး၊အခ်စ္ေရးသည္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္
အခက္ခဲႀကံဳေတြ႕ရလိမ္မည္။
မိမိအိမ္သူမ်ားေၾကာင့္ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားရကိန္ဆိုက္မည္။
အိမ္သူအိမ္သားမ်ား မိမိႏွင့္မပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား ဝင္ေရာက္မစြတ္ဖက္ပါနဲ႕
သင့္ေၾကာင့္စကားမ်ားရကိန္းဆိုက္လိမ့္မည္ (သတိထားပါ)
မိမိႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာအိမ္မႈကိစၥမ်ားလဲဝင္ေရာက္မေျပာဆိုပါနဲ႕
သင္၏အခ်စ္ေရးတြင္လဲ အျခားသူတိုက္တြန္းမႈ႕ေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးလိမ္ခံရမည္။
ေနာက္ဆံုးမိမိဘဲ စိတ္ခံစားမႈျဖစ္ေပၚလာသည္၊စုတ္ႏွင့္လဒ္တြဲေနေသာေၾကာင့္
မေကာင္းေသာအခ်စ္ေရးေၾကာင္ မိမိစီးပြားေရးထိခိုက္ႏိုင္သည္။
ယခုႏွစ္အခ်စ္ေရးကံေကာင္းခ်င္သူမ်ားအတြက္(ပန္းေရာင္ခရစ္စၥတယ္ေက်ာက္လက္ေကာက္)
ဝတ္ထားပါ(သို႕) (ခရမ္းေရာင္ခရစ္စၥတယ္ေက်ာက္လက္ေကာက္)။
(က်န္းမာေရး)
auspicious stars ၾကယ္ေၾကာင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအေျခအေနကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
ျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ေဝဒနာမ်ားမက်ေရာက္ႏိုင္ပါ။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္၏က်န္းမာေရးသည္ေသးငယ္ေသာ ေရာဂါမွလြဲၿပီး မျဖစ္ႏိုင္ပါ
အဓိကသတိထားရန္မွာ အစာအိမ္ႏွင့္အုလမ္းေၾကာင္းတာျဖစ္သည္။
မိမိကံေကာင္းယခုႏွစ္အတြင္ ေသြးလွဴျခင္းအလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္း ၊ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကံၾကမၼာျမင့္တက္ျခင္းသို႕ေရာက္ရွိသြားေပသည္။
(သင္၏ ကံေကာင္းေသာနံပါတ္ 4819ျဖစ္သည္):: ( U PyeAye (JianJunOo) 09/02/2016)

No comments: